Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 629885
Aprovació inicial modificació OF. I. 01 ICIO

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment, en sessió plenària de dia 27 de desembre de 2021,  la modificació de la Ordenança fiscal que seguidament es relaciona:

OF

DESCRIPCIO

Modificació proposada

OF.I.01

ICIO

Art. 103.2. b) TRLHL Inclusió d'una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de la energia solar.

Aquesta modificació s'exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils a efectes d'al•legacions o reclamacions, al final del qual quedarà definitivament aprovada si no se'n presenta cap o resoldrà el Ple, en cas contrari.

 

Santanyí, a data de la signatura electrònica (27 de desembre de 2021)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat