Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 629813
Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon corresponents a l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Sa Pobla, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 21 de gener de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que s'ha advertit una errada en la versió catalana de l'anunci de l'Agència Tributària de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis  de subministrament d'aigua, de clavegueram i cànon corresponents a l'exercici 2021 de l'Ajuntament de Sa Pobla (edicte núm. 420, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 9, de 21 de gener de 2021), d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 56.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se'n publica la correcció següent:

En el punt 2, lletra A), allà on diu:

      “4t Trimestre de 2021: de l'1 al 31 de gener de 2022, ambdós inclosos.”

Ha de dir:

      “4t Trimestre de 2021: de l'1 de febrer al 2 de març de 2022, ambdós inclosos.”

 

Palma, 27 de desembre de 2021

L'Administrador tributari Justo Alberto Roibal Hernández (Per suplència per motiu de vacant de la Direcció de l'ATIB –art. 5.3 de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l'estructura organitzativa i funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears; BOIB núm. 163, de 29/12/2016–)