Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 628978
Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 540/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet per la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que s'ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 540/2021, contra la Resolució tres resolucions de  dates 09/07/21 (RR 77/2021), 24/05/21 y 24/09/21, dictades per el SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS de la categoria de Infermeria y,en compliment de lo disposat en los arts. 48 y ss. de la LJCA, seient necessaris el/els expedient/s que motivaren la/s resolució/es impugnada/es.

En conseqüència, quedau citat/citada a termini perquè pugueu comparèixer i personar-vos en el termini de nou dies davant la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment, us informam de que en cas de personar-vos transcorregut el termini indicat sereu considerat com a part, sense que per aquesta causa hagi de retrotraure's ni interrompre's el curs del procediment; en cas de no personar-vos oportunament continuaran els tràmits d'aquest procediment, sense que doni lloc a cap notificació.

 

Palma, 22 de desembre de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras