Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 631678
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2021 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la següent taxa:

- Ordenança reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i altres serveis urbanístics.

De conformitat amb allò establert a l'article 17.2  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic l'acord esmentat per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini l'expedient podrá ser examinat per qualsevol interessat al Departament de Gestió Tributària d'aquest Ajuntament situat a la Plaça Espanya, núm.1, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat acord, sense que calgui un nou acord plenari.

 

Inca, 28 de desembre de 2021

El batle Virgilio Moreno Sarrio