Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (AMBDE 15602/2021) (SP 168/2021)

    Número de registre 12513 - Pàgines 51046-51047

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

    Número de registre 12569 - Pàgines 51048-51049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4302/2020 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al polígon 6, parcel·la 208, del terme municipal d’Alcúdia, a zona de policia.

    Número de registre 12587 - Pàgina 51050

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS5 de data 13 de desembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2021

    Número de registre 12666 - Pàgines 51051-51053

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de Pressupost de 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 12710 - Pàgina 51054

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació del Decret de Presidència de concessió i pagament de les ajudes econòmiques per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

    Número de registre 12643 - Pàgines 51055-51059

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria de la quarta edició de la beca Enovam

    Número de registre 11532 - Pàgina 51060

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals Exp. 2021/6027

    Número de registre 12657 - Pàgina 51061

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació expedient de concessió administrativa directa de l'ús privatiu d'un espai a la plaça Santa Ponsa per a la instal·lació i manteniment d'una caseta d'informació, venda de bitllets i gestió de targetes intermodals

    Número de registre 12632 - Pàgina 51062

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord provisional convocatòria d’ajudes a empreses i autònoms que desenvolupen la seva activitat en el municipi de Capdepera

    Número de registre 12617 - Pàgines 51063-51088

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial dels projectes de Bases d’Actuació i Estatuts corresponents a la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable

    Número de registre 12646 - Pàgina 51089

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de la Unitat d’Actuació (UNAC)-15 Prolongació dels carrers Rull i Reina Maria Cristina del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local per a la seva adaptació a les determinacions vigents en matèria de cessions de l’aprofitament mitjà i de reserva de sòl, per a habitatges de protecció oficial

    Número de registre 12704 - Pàgina 51090

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial del Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022

    Número de registre 12638 - Pàgina 51091

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exposició pública expedient aprovació inicial de la Modificació Núm. 8 de les NNSS de Planejament de Sant Joan de Labritja – Exp. 1503/2021

    Número de registre 12649 - Pàgina 51092

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 12668 - Pàgina 51093

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial Pressupost i plantilla personal 2022

    Número de registre 12623 - Pàgina 51094

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòria de la beca ROBOT 2021

    Número de registre 12381 - Pàgina 51095