Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 611510
Aprovació inicial Pressupost i plantilla personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d’aquesta entitat local i de conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril, i 169 .1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el Pressupost general i la Plantilla de personal per a l’exercici 2022, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Ses Salines, en la sessió extraordinària de 15 de desembre de 2021.

Les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170 del Reial Decret 2/2004 esmentat , i pels motius enumerats en el número2 de l’article 170, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el BOIB.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’ Ajuntament. En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

  

Salines, a la data de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

El batle

Juan Rodríguez Ginard