Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 613018
Aprovació inicial del Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d'aquest Ajuntament, de data  30 de novembre de 2021 el Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022 conforme al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les ependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça https://ajpuigpunyent.net.

De conformitat amb l'acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant l'esmentat termini no es presentn reclamacions

 

Puigpunyent, 2 de desembre de 2021

El batle Antoni Marí Enseñat