Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 617096
Aprovació inicial de la modificació puntual de la Unitat d’Actuació (UNAC)-15 Prolongació dels carrers Rull i Reina Maria Cristina del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) local per a la seva adaptació a les determinacions vigents en matèria de cessions de l’aprofitament mitjà i de reserva de sòl, per a habitatges de protecció oficial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària i urgent de dia 17 de desembre de 2021, va acordar l'aprovació inicial, la submissió a informació pública i la sol·licitud del tràmit d'informes sectorials de la documentació relativa a la modificació puntual de la Unitat d'Actuació (UNAC)-15 Prolongació dels carrers Rull i Reina Maria Cristina del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) local per a la seva adaptació a les determinacions vigents en matèria de cessions de l'aprofitament mitjà i de reserva de sòl, per a habitatges de protecció oficial, juntament amb la documentació ambiental, pel termini de quaranta-cinc (45) dies, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb el que disposa l'article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Durant aquest termini es podran formular les al·legacions i suggeriments, informes i documents complementaris de qualsevol tipus que s'estimin pertinents, així com les observacions que es considerin adients en el tràmit d'informes per part de les administracions o els ens estatals, autonòmics o insulars les competències dels quals es puguin veure afectades per la tramitació del present expedient, el qual es troba a les oficines del Departament d'Urbanisme – Serveis Tècnics Municipals d'aquest Ajuntament (carrer del Calvari, 2 – 3ª planta), així com en el punt d'accés electrònic www.ajpollenca.net (expedient núm. 5300/2021).

Així mateix, es fa públic que l'esmentat acord comporta la suspensió de la tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament, d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques per a àrees o usos determinats, i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, que entrin en contradicció amb la modificació puntual del planejament inicialment aprovada.

 

Pollença, 17 de desembre de 2021 

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia