Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 605250
Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (AMBDE 15602/2021) (SP 168/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicatària

a)  Organisme: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

b)  Dependència que tramita l'expedient: Servei de Patrimoni

c)  Obtenció de documentació i informació:

—  Per obtenir el Plec de clàusules administratives particulars amb el model d'oferta econòmica i el Plec de prescripcions tècniques, consultau la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de desembre de 2021 publicada en la Secció III d'aquest BOIB.

—  Adreça: plaça de la Drassana, 4, 2n, 07012 Palma

—  Telèfon: 971 17 70 03

—  Fax: 971 17 63 76

—  Adreça electrònica: comptabilitatpatrimonial@patrimoni.caib.es

d)  Número d'expedient: SP 168/2021, AMBDE 15602/2021

2.  Objecte del contracte

a)  Descripció: arrendament d'un immoble per concurs

b)  Lloc d'execució i lliurament: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors (carrer del Palau Reial, 17, 07001, Palma)

c)  Termini d'execució: 5 anys des de la signatura del contracte

d)  Possibilitat de pròrroga: sí

3. Tramitació i procediment

a)  Tramitació: ordinària

b)  Procediment: obert

c)  Criteris d'adjudicació: vegeu els plecs

4.  Pressupost base de la licitació

a)  Import base: 419.862,00 euros

b)  IVA: 88.171,02 euros

c)  Import total: 508.033,02 euros

5.  Presentació de les ofertes

a)  Data límit de presentació: un mes comptador a partir de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els terminis s'han d'entendre referits a dies naturals, llevat que s'indiqui expressament que són dies hàbils. Si el darrer dia és dissabte o festiu, se n'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. En el cas que les ofertes o sol·licituds de participació s'enviïn per correu, el sol·licitant ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i ha d'anunciar la tramesa de l'oferta a l'òrgan de contractació, el mateix dia, mitjançant correu electrònic.

b)  Modalitat de presentació: l'establerta en la clàusula 4.2 del Plec de clàusules administratives particulars:

  • Sobre A. “Documentació de la persona titular. Arrendament d'un immoble per ubicar la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura”.
  • Sobre B. “Documentació tècnica i jurídica de l'immoble. Arrendament d'un immoble per ubicar la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura”.
  • Sobre C. “Proposta econòmica. Arrendament d'un immoble per ubicar la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura”. Ha de contenir el preu d'arrendament d'acord amb el model annex del Plec.

c)  Lloc de presentació:

—  Dependència: Servei de Patrimoni

—  Adreça: Plaça de la Drassana, 4, 2n

—  Codi postal i localitat: 07012 Palma

6.  Obertura d'ofertes

a)  Adreça: carrer del Palau Reial, 17

b)  Codi postal i localitat: 07001 Palma

c)  Data i hora: s'avisarà oportunament per correu electrònic

7.  Despeses de l'anunci

Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (9 de desembre de 2021)

La directora  general del Tresor, Política Financera i Patrimoni Catalina Ana Galmés Trueba