Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 615279
Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 d'octubre de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

D'acord amb el que s'estableix en l'art. 49 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, se sotmet a informació pública i audiència dels interessats, per termini de 30 dies comptats a partir de la publicació del present anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.

El text de la modificació pot consultar-se en el portal web de l'Ajuntament www.santaeulariadesriu.com a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'Acord exprés pel Ple.

 

Santa Eulària des Riu, 9 de desembre de 2021

L'alcaldessa

Mª del Carmen Ferrer Torres