Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 612251
Aprovació expedient de concessió administrativa directa de l'ús privatiu d'un espai a la plaça Santa Ponsa per a la instal·lació i manteniment d'una caseta d'informació, venda de bitllets i gestió de targetes intermodals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 25 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local de Calvià va adoptar un acord amb el següent tenor literal:

1º.- Aprovar l'expedient de la concessió administrativa directa de l'ús privatiu d'un espai a la plaça Santa Ponça, en Santa Ponça, per a la instal·lació d'una caseta per al servei de transports de Mallorca per part del Consoci de Transports.

2º.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l'adjudicació directa de la concessió de l'ús privatiu i normal d'un espai a la plaça Santa Ponça per a la instal·lació i manteniment d'una caseta d'informació, venda de bitllets i gestió de targetes intermodals a Santa Ponça, en qualificat de bé de domini públic, per part del Consorci de Transports de Mallorca.

3º.- Sotmetre l'expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies mitjançant la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web municipal.

4º.- Pel supòsit de que es presentin al·legacions a la documentació sotmesa a exposició pública, es dictarà resolució motivada per l'òrgan competent estimant o desestimant les al·legacions presentades adoptant nou acord, amb les modificacions que al seu cas poguessin pertocar. Si durant el període establert no s'han presentat al·legacions, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord exprés.

 

Calvià, en el dia de la signatura electònica (30 de novembre de 2021)

El batle Alfonso Rodríguez Badal