Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 613549
Aprovació inicial dels projectes de Bases d’Actuació i Estatuts corresponents a la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de dia 9 de desembre de 2021 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“1.- APROVAR inicialment els projectes de Bases d'Actuació i Estatuts corresponents a la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable que han presentat més del 60 per 100 dels propietaris dels terrenys inclosos dins l'àmbit d'aquest Sector 10.

2.- SOTMETRE els esmentats projectes Bases d'Actuació i Estatuts a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant anuncis que es publicaran en el butlletí oficial de les Illes Balears, en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular al·legacions.

3.- CONCEDIR audiència als demès propietaris afectats per aquest Sector urbanitzable que no han sol·licitat la seva incorporació, mitjançant la notificació individualitzada d'aquest acord perquè, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació, puguin examinar l'expedient a la Secretaria General (Àrea d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular al·legacions.

4.- ADVERTIR als esmentats demès propietaris afectats per aquest sector urbanitzable que no han sol·licitat la seva incorporació que, si així ho desitgen, poden incorporar-se amb igualtat de drets i obligacions a aquest Junta de Compensació que està en vies de constitució; sense perjudici de què més endavant també puguin sol·licitar la seva incorporació dins el termini que pertoqui legalment.

5.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades; als efectes i conseqüències esmentades anteriorment; amb l'advertència de què tracta d'un acte de tràmit que no es pot recórrer separat de la impugnació que, al seu temps, es pugui efectuar contra la resolució definitiva d'aquest procediment.”

Aquesta resolució no es pot recórrer separadament de la resolució definitiva, atès que té la consideració d'un acte de tràmit.

 

Inca, document signat electrònicament (10 de desembre de 2021)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió