Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 617234
Aprovació inicial de Pressupost de 2022 del Consell Insular d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en data 17 de desembre de 2021 el Pressupost del Consell Insular d'Eivissa i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2022, queda exposat al públic al tauler d'anuncis i edictes electrònics del Consell Insular, a la Seu Electrònica, per un termini de 15 dies hàbils, de conformitat amb el que estableixen els articles 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20.1 del RD 500/90, de 5 d'abril, així com l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

Les persones legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament establerts a l'apartat 2n de l'esmentat article, podran presentar reclamacions durant el dit termini de 15 dies hàbils següents al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, considerant-se definitivament aprovat el Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa si no se'n presentés cap.

 

 (Signat electrònicament)

(Eivissa, 17 de desembre de 2021 Marilina Ribas Cardona)