Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 613311
Notificació del Decret de Presidència de concessió i pagament de les ajudes econòmiques per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert al punt 3.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa, per a l'any 2021 (BOIB núm. 33 de data 09-03-2021), es notifica als següents beneficiaris de les esmentades ajudes, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret de Presidència núm. 2021001112, de data 13 de desembre de 2021, i del següent tenor literal:

«.../...

Vist l'expedient 2021/00005556M d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021), línia g) Ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals.

Havent-se finalitzat, en data 15 de setembre de 2021, el termini de justificació de les activitats per a les quals es va sol·licitar l'ajuda per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, sense que hagi recaigut la corresponent resolució de concessió, i atesa la proximitat del moment d'emissió de la resolució de concessió i el de l'emissió de la resolució de pagament, per qüestió d'economia processal, es considera oportú i més adient unificar en un únic tràmit l'acte de concessió i pagament de les ajudes sol·licitades.

Vist l'informe tècnic de concessió i pagament de les ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals emès el 13 d'octubre de 2021 per la tècnica de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí).

Vista la proposta de resolució provisional emesa per l'enginyer tècnic agrícola de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí), de data 19 d'octubre de 2021, per la qual s'eleva al President del Consell Insular d'Eivissa l'aprovació de la proposta de resolució provisional de concessió i pagament d'ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021. I vista la diligència de correcció d'errades de fet emesa per l'enginyera agrícola el 21 d'octubre de 2021, que una vegada fetes les pertinents correccions proposa:

«.../...

Primer.- Denegar la concessió de l'ajuda econòmica sol·licitada a les persones que es relacionen a continuació pels motius que es detallen:

Exp. TAO

Nom i llinatges

DNI

Motivació per la qual no es concedeix l'ajuda sol·licitada

2021/7118A

ANTONIO MANUEL REYES MARQUEZ

***5794**

No és titular d'explotació agrària, i per tant no compleix amb l'objecte de l'ajuda d'acord el punt 1 i 3 de la línia g) de la Convocatòria d'ajudes.

2021/8574X

PEDRO MARÍ MARÍ

***4092**

No és titular d'explotació agrària, i per tant no compleix amb l'objecte de l'ajuda d'acord el punt 1 i 3 de la línia g) de la Convocatòria d'ajudes.

Segon.- Acceptar el desistiment de la sol·licitud d'ajuda per a la CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D'EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS, línia g) de Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, de les persones que es detallen a continuació:

Exp. TAO

NOM

DNI

Núm abres sol·licitats

2021/6401E

CATALINA MARIA PRATS TORRES

***5410**

19

2021/7176S

RAFAEL TUR TUR

***4677**

70

2021/8279Z

MARIA RAMÓN TUR

***9078**

50

Tercer.- Autoritzar i disposar la concessió d'una ajuda econòmica a les persones sol·licitants d'ajuda per a la CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D'EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS a l'àmbit de l'illa d'Eivissa corresponent a l'any 2021, amb un import total de 52.396,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900, que es relacionen a continuació, amb indicació de l'import que correspon a cada beneficiari els quals compleixen els requisits i presenten tota la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

Exp. TAO

Nom i llinatges

CIF/DNI

Quantia màxima de subvenció (€)

2021/6193K

JUAN FERRER CARDONA

***3003**

500,00

2021/6135V

JOSÉ RIBAS SALA

***5184**

1.400,00

2021/6237L

PEDRO J. PLANELLS GUASCH

***5999**

1.346,00

2021/6244A

ES BROT DES MAGRES, SL

B16633927

1.940,00

2021/6253N

ANTONIO TUR COSTA

***5202**

720,00

2021/6267A

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

256,00

2021/6294F

SAMUEL FERNÁNDEZ GIMÉNEZ

***5817**

800,00

2021/6327V

JOSEFA RIBAS TORRES

***5133**

1.237,00

2021/6340F

MIGUEL A. COLOMAR SERRA

***5860**

1.400,00

2021/6472R

VICENTE MARÍ TORRES

***0828**

3.000,00

2021/6481X

JOSÉ RIBAS RIBAS

***3295**

2.102,00

2021/6561K

ANTONIO FERRER SERRA

***3576**

212,00

2021/6575N

JOSÉ MIGUEL MARÍ GARRIDO

***5902**

830,00

2021/6590G

JOAN PALAU MARÍ

***2825**

352,00

2021/7054P

ANTONIO SERRA SALA

***1799**

2.120,00

2021/7061S

JUAN RIERA TORRES

***4095**

3.000,00

2021/7125X

MARIA RAMÓN TORRES

***6080**

3.000,00

2021/7144Y

ANTONIO GUASCH FERRER

***5820**

538,00

2021/7149B

JOSÉ RAMÓN PRATS

***3469**

2.200,00

2021/7538D

MARIA ANTONIA FERRER RIBAS

***5803**

700,00

2021/7543Z

FRANCISCA FERRER ROIG

***5895**

396,00

2021/7596K

ISMAEL RÍOS BONET

***5553**

1.010,00

2021/7603M

DANIEL COSTA ARABÍ

***5399**

3.000,00

2021/7603M

2021/7614Q

ISIDRO RAMIS PRATS

***5772**

1.162,00

2021/7626M

MARGARITA COSTA SERRA

***2907**

220,00

2021/7630D

JOSÉ COLOMAR COLOMAR

***4492**

2.561,00

2021/7842Z

JAIME LLORENS TUR

***2981**

1.000,00

2021/7847L

ROBERTA JURADO ROBLES

***1424**

1.160,00

2021/7870L

JUAN JOSÉ TORRES PRATS

***5739**

625,00

2021/7876W

JESÚS D. ROMERO ÁLVAREZ

***1389**

2.000,00

2021/7900A

JUAN TORRES SERRA

***4430**

900,00

2021/7917C

CRISTOBAL GUERAU ARELLANO

***5265**

965,00

2021/8078C

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

240,00

2021/8116N

VICENT MARÍ SERRA

***5238**

328,00

2021/8148K

JOSEP ANTONI SALA ROSELLÓ

***5319**

470,00

2021/8207B

GRANJA D'ES FORNÀS SC

J01905181

1.300,00

2021/8356E

VICENTE PLANELLS SERRA

***4106**

1.753,00

2021/8375H

EVA MARIA PRATS COSTA

***5620**

296,00

2021/8492C

ANTONIO CARDONA SÁNCHEZ

***5352**

1.900,00

2021/8553N

DANIEL TUR TUR

***5122**

2.000,00

2021/8572P

VÍCTOR SERRA MARTÍNEZ

***5032**

1.457,00

Donat que la quantia de subvenció que resulta és superior a la consignació pressupostària per a la present línia d'ajudes, 30.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900, s'imputarà amb càrrec a la mateixa aplicació pressupostària la quantia de 21.135,50 €, sobrant de la línia b) ajudes a les cooperatives agràries; i la quantia de 1.260,50 € sobrant de la línia c) ajudes per a les entitats agràries amb programes fitosanitaris, quedant en aquesta última línia un romanent de 10.339,50 € i 10.000,00 € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 4100-47900 i 4100-4890000 respectivament. Tot d'acord el punt 2 de les Disposicions generals de la convocatòria d'ajudes .../...»

Ates que, en compliment de l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es notificà a les persones interessades, mitjançant publicació al tauler d'anuncis i edictes de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, la proposta de resolució provisional de concessió i pagament d'ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, emesa per la Secció d'Agricultura; i es va atorgar un termini de deu dies a partir del següent a la data de publicació per presentar les al·legacions que es consideressin oportunes.

Vista la diligència de data 5 de novembre de 2021, emesa per la coordinadora de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre, en la qual fa constar que, una vegada fetes les pertinents recerques informàtiques, i havent transcorregut el termini establert per a la presentació d'al·legacions a la proposta de resolució provisional de concessió i pagament d'ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, no consta cap al·legació al respecte en el Registre General del Consell Insular d'Eivissa.

Atès que en conseqüència, la proposta de resolució provisional de concessió i pagament d'ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals de data 19 d'octubre de 2021, corregida per la diligència de data 21 d'octubre de 2021, esdevé definitiva.

Vist l'informe de data 12 de novembre de 2021 sobre l'estat del seguiment de les ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, en compliment de l'art. 88.3. del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per tal de fer efectiu el pagament per un import de 52.396,00 del vigent pressupost per l'any 2021.

Atès que existeix crèdit pressupostari, que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa contreure, i que consta a l'expedient de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 la retenció de crèdit per a aquest expedient, comptabilitzada per la Intervenció d'aquesta corporació en data 22 de gener de 2021 (Núm. exp. comptable ATM 2/2021000000194).

Vista la Proposta de resolució de concessió i pagament d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, línia g) Ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, emesa el 23 de novembre de 2021 per l'enginyer tècnic agrícola de la Secció d'Agricultura (Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí).

Vist l'informe favorable de fiscalització prèvia plena emès per la Intervenció d'aquesta Corporació en data 13 de desembre de 2021.

Ateses les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament dels àmbits agrícola, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa, publicades en el BOIB núm. 51 de 15/04/2008 i la seua modificació al BOIB núm. 100 ext. de 30/06/2011.

Vist l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 25 de febrer de 2021 d'aprovació de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 i corresponent extracte, que es publicà al BOIB núm. 33 de data 9 de març de 2021.

Atès l'Acord de Ple ordinari del Consell Insular d'Eivissa, sessió 29 de novembre de 2018, sobre el compliment dels requisits bàsics de la fiscalització prèvia limitada.

Atès el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Atès el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En virtut de les competències que tenc conferides per la normativa vigent d'aplicació i per delegació del Consell Executiu, d'acord amb el que estableix el punt 3.b) de les disposicions generals de la convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021,

DECRET

Primer.- Denegar la concessió de l'ajuda econòmica sol·licitada a les persones que es relacionen a continuació pels motius que es detallen:

Exp. TAO

Nom i llinatges

DNI

Motivació per la qual no es concedeix l'ajuda sol·licitada

2021/7118A

ANTONIO MANUEL REYES MARQUEZ

***5794**

No és titular d'explotació agrària, i per tant no compleix amb l'objecte de l'ajuda d'acord el punt 1 i 3 de la línia g) de la Convocatòria d'ajudes.

2021/8574X

PEDRO MARÍ MARÍ

***4092**

No és titular d'explotació agrària, i per tant no compleix amb l'objecte de l'ajuda d'acord el punt 1 i 3 de la línia g) de la Convocatòria d'ajudes.

Segon.- Acceptar el desistiment de la sol·licitud d'ajuda per a la CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D'EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS, línia g) de Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, de les persones que es detallen a continuació:

Exp. TAO

NOM

DNI

Núm abres sol·licitats

2021/6401E

CATALINA MARIA PRATS TORRES

***5410**

19

2021/7176S

RAFAEL TUR TUR

***4677**

70

2021/8279Z

MARIA RAMÓN TUR

***9078**

50

Tercer.- Autoritzar i disposar la concessió d'una ajuda econòmica a les persones sol·licitants d'ajuda per a la CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS TRADICIONALS DE CEREALS EN RISC D'EROSIÓ GENÈTICA I ARBRES FRUITERS DE SECÀ TRADICIONALS a l'àmbit de l'illa d'Eivissa corresponent a l'any 2021, amb un import total de 52.396,00 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100-47900, que es relacionen a continuació, amb indicació de l'import que correspon a cada beneficiari els quals compleixen els requisits i presenten tota la documentació que l'esmentada convocatòria exigeix:

Exp. TAO

Nom i llinatges

CIF/DNI

Quantia màxima de subvenció (€)

2021/6193K

JUAN FERRER CARDONA

***3003**

500,00

2021/6135V

JOSÉ RIBAS SALA

***5184**

1.400,00

2021/6237L

PEDRO J. PLANELLS GUASCH

***5999**

1.346,00

2021/6244A

ES BROT DES MAGRES, SL

B16633927

1.940,00

2021/6253N

ANTONIO TUR COSTA

***5202**

720,00

2021/6267A

MARINA CARDONA BAOS

***5638**

256,00

2021/6294F

SAMUEL FERNÁNDEZ GIMÉNEZ

***5817**

800,00

2021/6327V

JOSEFA RIBAS TORRES

***5133**

1.237,00

2021/6340F

MIGUEL A. COLOMAR SERRA

***5860**

1.400,00

2021/6472R

VICENTE MARÍ TORRES

***0828**

3.000,00

2021/6481X

JOSÉ RIBAS RIBAS

***3295**

2.102,00

2021/6561K

ANTONIO FERRER SERRA

***3576**

212,00

2021/6575N

JOSÉ MIGUEL MARÍ GARRIDO

***5902**

830,00

2021/6590G

JOAN PALAU MARÍ

***2825**

352,00

2021/7054P

ANTONIO SERRA SALA

***1799**

2.120,00

2021/7061S

JUAN RIERA TORRES

***4095**

3.000,00

2021/7125X

MARIA RAMÓN TORRES

***6080**

3.000,00

2021/7144Y

ANTONIO GUASCH FERRER

***5820**

538,00

2021/7149B

JOSÉ RAMÓN PRATS

***3469**

2.200,00

2021/7538D

MARIA ANTONIA FERRER RIBAS

***5803**

700,00

2021/7543Z

FRANCISCA FERRER ROIG

***5895**

396,00

2021/7596K

ISMAEL RÍOS BONET

***5553**

1.010,00

2021/7603M

DANIEL COSTA ARABÍ

***5399**

3.000,00

2021/7603M

2021/7614Q

ISIDRO RAMIS PRATS

***5772**

1.162,00

2021/7626M

MARGARITA COSTA SERRA

***2907**

220,00

2021/7630D

JOSÉ COLOMAR COLOMAR

***4492**

2.561,00

2021/7842Z

JAIME LLORENS TUR

***2981**

1.000,00

2021/7847L

ROBERTA JURADO ROBLES

***1424**

1.160,00

2021/7870L

JUAN JOSÉ TORRES PRATS

***5739**

625,00

2021/7876W

JESÚS D. ROMERO ÁLVAREZ

***1389**

2.000,00

2021/7900A

JUAN TORRES SERRA

***4430**

900,00

2021/7917C

CRISTOBAL GUERAU ARELLANO

***5265**

965,00

2021/8078C

MARIA ISABEL JUAN TORRES

***5994**

240,00

2021/8116N

VICENT MARÍ SERRA

***5238**

328,00

2021/8148K

JOSEP ANTONI SALA ROSELLÓ

***5319**

470,00

2021/8207B

GRANJA D'ES FORNÀS SC

J01905181

1.300,00

2021/8356E

VICENTE PLANELLS SERRA

***4106**

1.753,00

2021/8375H

EVA MARIA PRATS COSTA

***5620**

296,00

2021/8492C

ANTONIO CARDONA SÁNCHEZ

***5352**

1.900,00

2021/8553N

DANIEL TUR TUR

***5122**

2.000,00

2021/8572P

VÍCTOR SERRA MARTÍNEZ

***5032**

1.457,00

Quart.- Reconèixer l'obligació de pagament a les persones beneficiàries de l'ajuda per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d'erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021, relacionades al punt anterior.

Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'anuncis i edictes de la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa aquesta resolució de concessió i pagament, en virtut de l'establert al punt 3.c de les Disposicions generals de la Convocatòria d'ajudes específiques per al desenvolupament de l'àmbit rural i ramader a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021 (BOIB núm. 33 de data 09-03-2021).

Sisè.- Donar compte al proper Consell Executiu que es celebri.”

Aquest acte ha estat dictat per delegació i s'ha d'entendre dictat per l'òrgan delegant (Consell Executiu), d'acord amb l'article 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i no posa fi a la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs d'alçada previst a l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la Comissió de Govern del Consell Insular d'Eivissa dins el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació del present acord, tot això en virtut del que disposa l'article 10.2a i 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa, publicat al BOIB núm. 136, de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-04-2016.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 15 de desembre de 2021

La tècnica d'Administració General

Maria José Cardona Muñoz