Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 608591
Extracte de la resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ID BDNS: 599605

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Ens, entitats i persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests els ajuntaments, entitats locals menors i mancomunitats, així com les seves entitats dependents, radicats a les Illes Balears.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és subvencionar l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals radicades a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral durant les vacances escolars, especialment entre aquelles unitats familiars amb més necessitat de protecció.

Tercer. Bases reguladores

Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de dia 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març de 2021).

Quart. Crèdit

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat global de 1.000.000,00€, amb càrrec a les partides següents dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022:

— 333.333,33€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46001 00 FF21131 (ajuntaments)

— 333.333,34€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46401 00 FF21131 (empreses públiques i altres ens públics de corporacions locals)

— 333.333,33€ amb càrrec a la partida 17201 323A01 46901 00 FF21131 (altres ens territorials)

Aquesta convocatòria s'ha tramitat pel procediment d'anticipat de despesa, de conformitat amb l'article 43 i següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa tots els actes en relació amb la convocatòria i la convocatòria mateixa resten sotmesos a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions en el pressupost general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2022.

Cinquè. Import

L'import de la subvenció serà el que s'indica en el quadre del punt 6.1 de la convocatòria. No obstant l'anterior, es pot sol·licitar un import superior al fixat en la taula 6.1, si l'entitat es compromet a rebaixar proporcionalment els preus prevists en el punt 5.5.2 o a millorar proporcionalment les retribucions del punt 5.3.7. En tot cas, la concessió de l'import superior es concedirà si hi ha crèdit disponible i, a més, es poden garantir els mínims de la taula del punt 9.2.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a dia 7 de febrer de 2022.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2021)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez