Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 613685
Exposició pública expedient aprovació inicial de la Modificació Núm. 8 de les NNSS de Planejament de Sant Joan de Labritja – Exp. 1503/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de data 7 d'octubre de 2021, es va acordar aprovar inicialment la modificació puntual número 8 de les NN.SS relativa a la modificació de de la unitat d'actuació UA-01SM, expedient 1503/2021, redactada pels arquitectes Antoni Ramis Ramos i José Ma. Mayol Comas, inclosa la documentació exigida per la legislació ambiental, redactada per l'empresa mediambiental PODARCIS, a fi de que, en un termini de quaranta-cinc dies des de la seva publicació en el BOIB, en un dels diaris de major circulació a l'illa d'Eivissa i en la seu electrònica de l'Ajuntament [https://santjoandelabritja.sedelectronica.es]; tots els ciutadans puguin exercir, des del principi del període d'informació pública, el dret a consultar la documentació referida, escrita i gràfica, tant en paper com de manera telemàtica, que integra l'expedient i obtenir una còpia, així com presentar al·legacions, suggeriments, informes o documents que considerin oportuns en relació amb l'expedient sotmès a informació pública. Simultàniament a l'aprovació inicial de la modificació puntual número 8 de les NNSS se suspèn l'atorgament de les llicències i / o autoritzacions que no s'ajustin o contradiguin les determinacions de l'esmentada modificació inicialment aprovada. La suspensió regirà fins a l'aprovació definitiva de la Modificació número 8 de les NNSS.

 

Sant Joan de Labritja, 14 de desembre de 2021

El batle Antonio Marí Marí