Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 11900 - Pàgines 47079-47080

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets

    Número d'edicte 11901 - Pàgina 47081

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes

    Número d'edicte 11902 - Pàgines 47082-47085

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’aprova l’expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model d’oferta econòmica, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament per concurs públic d’un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports (AMBDE 15647/2021)

    Número d'edicte 11885 - Pàgines 47086-47100

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de novembre de 2021 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 11884 - Pàgines 47101-47103

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 17 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment d’anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d’assegurances agràries combinades a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al 42è Pla d’assegurances agràries combinades

    Número d'edicte 11782 - Pàgina 47104

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l’any 2021, per a inversions als escorxadors

    Número d'edicte 11783 - Pàgines 47105-47110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions per a inversions a les explotacions agràries, corresponents als anys 2015-2020

    Número d'edicte 11856 - Pàgines 47111-47113

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament per compensar pràctiques professionals no laborals corresponents a especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per al període 2015-2017

    Número d'edicte 11852 - Pàgines 47114-47117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament i la denegació de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

    Número d'edicte 11855 - Pàgines 47118-47192

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2021001020, de suplència del president

    Número d'edicte 11848 - Pàgina 47193

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Règim de regulació provisional del Mercat Nadalenc per a l'any 2021-2022

    Número d'edicte 11860 - Pàgines 47194-47199

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es modifiquen els membres de la Comissió de Govern

    Número d'edicte 11880 - Pàgines 47200-47201

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es delega la presidència de la Junta de Portaveus

    Número d'edicte 11882 - Pàgina 47202

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva del projecte «Camí de vianants alternatiu a l’Ma-10 entre el PK 92,150 i el PK 92,80 Ruta de Pedra en Sec-GR221 TM Estellencs» i de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per l’expropiació motivada pel projecte esmentat i la declaració de la necessitat d’ocupació

    Número d'edicte 11847 - Pàgines 47203-47208

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública de personal funcionari al servei de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a l'any 2021, derivada de la taxa de reposició d’efectius ordinària

    Número d'edicte 11876 - Pàgines 47209-47211

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de novembre de 2021, relatiu a la convocatòria d'ajuts individuals de caràcter econòmic per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda per cobrir despeses de suport al domicili del Consell Insular de Menorca provocats per la COVID-19 (exp. 03140-2021-000654)

    Número d'edicte 11871 - Pàgines 47212-47221

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’octubre de 2021, relatiu al canvi de nom de la ciutat i del municipi de Maó-Mahón a Maó (EXP. 4808-2021-000076)

    Número d'edicte 11873 - Pàgines 47222-47223

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases dels ajuts que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021/2022, activitats relacionades amb l’educació no formal (exp. 7200-2021-000001)

    Número d'edicte 11875 - Pàgines 47224-47232

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Llista definitiva de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l’ajuntament d'Alaró

    Número d'edicte 11840 - Pàgines 47233-47235

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores del concurs d’aparadors per la campanya comercial de Nadal 2021

    Número d'edicte 11883 - Pàgines 47236-47240

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Bases i convocatòria per a la concessió d’ajudes a associacions de gent gran del municipi de Llucmajor

    Número d'edicte 11815 - Pàgines 47241-47255

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria de subvencions del primer concurs jove de Crea-Accions Artístiques

    Número d'edicte 11869 - Pàgines 47256-47257

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Decret de Batlia 1029/2021 referent a l'ampliació puntual de l'horari de tancament dels locals d'oci de sa Pobla

    Número d'edicte 11839 - Pàgines 47258-47260

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria d’ajuts econòmics per a centres que apliquin programes de reutilització de llibres de text per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 11877 - Pàgines 47261-47264