Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 567261
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de novembre de 2021 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina a l'apartat f) de l'article 22.1 que les administracions competents han d'habilitar els assessors i els avaluadors que han de dur a terme aquest procediment i mantenir-ne el registre.

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

L'article 25 d'aquest Reial decret estableix que, per obtenir l'habilitació, les persones que hagin d'exercir les funcions d'assessorament i/o d'avaluació han de complir uns determinats requisits d'experiència en els perfils professionals que pertoquin en cada cas i que han de superar un curs de formació específica.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, especifica als articles 3.2.e) i f) que és funció de l'IQPIB “planificar i gestionar la formació inicial i contínua del personal assessor i avaluador” i “habilitar el personal assessor i avaluador, i mantenir-ne el registre, així com nomenar per a cada una de les convocatòries els professionals habilitats”.

Mitjançant la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de setembre de 2021 (BOIB núm. 125, de 11 de setembre de 2021) es convoca un curs de formació específica per obtenir l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. Aquests cursos compleixen el que determina l'article 25 del Reial decret 1224/2009 i els continguts s'atenen al que estableixen els annexos IV i V del Reial decret esmentat.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la relació de persones habilitades el qual figura a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma,15 de novembre de 2021

El director general de Formació Professional  i Ensenyaments Artístics Superiors

Antonio Baos Relucio

 

 

ANNEX

Relació de persones que han superat el curs específic i s'habiliten com a assessors i avaluadors, d'acord amb el seu perfil professional, dels procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació i s'incorporen com a tals al registre esmentat en l'article 22.1.f) del Reial decret 1224/2009.

DNI

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL O UNITAT DE COMPETÈNCIA

QUALIFICACIÓ

04152228S

ADG082_3

APTE

18233018K

SAN668_1

APTE

18236256Q

HOT330_3

APTE

20445044E

SEA131_3

APTE

21976334H

ADG307_2

APTE

29056020M

ENA261_2

APTE

30794073V

SSC090_3

APTE

32674902K

MAP171_2

APTE

33411721N

FME

APTE

34065217D

EOC689_2

APTE

34065832A

ADG083_3

APTE

37335963V

HOT337_3

APTE

37336293W

IMP249_3

APTE

37340831D

AGA

APTE

37340980C

AFD097_3

APTE

41446759T

ADG305_1

APTE

41455164X

IMA568_2

APTE

41504198P

ADG

APTE

41508488C

AFD340_2

APTE

41509935H

SAN025_2

APTE

41520043Y

AFD

APTE

41520854N

SSC090_3

APTE

41521568J

SSC

APTE

41540072W

IFC152_3

APTE

41737524E

AFD

APTE

42074698Q

INA172_1

APTE

42081475P

HOT093_2

APTE

43015056L

ADG308_2

APTE

43053386P

TMV717_2

APTE

43063471L

HOT

APTE

43078535H

EOC689_2

APTE

43088110W

SSC443_2

APTE

43094184G

SSC090_3

APTE

43094758A

SSC444_2

APTE

43096683L

SAN124_3

APTE

43097070S

SSC445_3

APTE

43097234H

SAN127_3

APTE

43100856Y

SEA029_2

APTE

43104113C

SAN

APTE

43104342L

AFD614_2

APTE

43106302R

ARG073_3

APTE

43109341G

ADG308_2

APTE

43110416K

AFD097_3

APTE

43120889Y

HOT

APTE

43128464Z

SSC323_3

APTE

43139328E

AGA

APTE

43147723E

SEA131_3

APTE

43148273C

ADG

APTE

43151530B

IMP395_3

APTE

43153787Z

SSC450_3

APTE

43176038R

HOT093_2

APTE

43184782M

IMP119_2

APTE

43189724W

SSC450_3

APTE

43205361E

ADG305_1

APTE

45609837D

AFD341_3

APTE

46950513S

SAN668_1

APTE

47053103W

MAP

APTE

48944353P

ARG219_3

APTE

50291229G

MAM276_1

APTE

50458403Z

EOC688_2

APTE

52712198Q

SAN668_1

APTE

53571677P

SAN668_1

APTE

70264060A

HOT542_3

APTE

78215927B

AFD

APTE

78217772Q

IMS294_3

APTE

X5439939W

ADG084_3

APTE

Y5110493E

IFC300_2

APTE