Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 568406
Acord del Consell de Govern de 22 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de dia 22 de març de 2013 en relació al requisit d’experiència per ocupar llocs de treball concrets

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'apartat 1 a del punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013 estableix els criteris d'ocupació de determinats llocs de treball jerarquitzats. Aquests criteris preveuen com a referència l'experiència adquirida per haver ocupat llocs en les unitats de gestió econòmica (UGE), les de contractació, les de serveis jurídics o les de gestió de personal o funció pública, d'acord amb l'apartat 1 b del punt segon de l'Acord esmentat.

2. Aquest Acord va ser modificat per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 en relació amb l'equivalència d'una formació determinada amb el requisit d'experiència per ocupar llocs de treball concrets. En el seu tercer punt instava a la revisió del mateix, en el termini d'un any, per tal d'analitzar la seva aplicació.

3. Des de la direcció general competent en matèria de funció pública es considera oportú i necessari la revisió de l'Acord, i modificar el punt 4 d'aquest relatiu a la vigència de l'experiència assolida en determinats llocs de treball d'una àrea determinada, en el sentit de suprimir la vigència temporal d'aquesta, de tal manera que es pugui acreditar l'experiència adquirida en qualsevol moment de la carrera administrativa.

4. La proposta formulada es va negociar amb les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la sessió de dia 8 de juliol de 2021, les quals varen mostrar la seva conformitat amb la mateixa.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 22 de novembre de 2021, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Modificar el punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013, que queda redactat de la manera següent:

“La formació equivalent per ocupar llocs de treball té un període de vigència de 15 anys a l'efecte d'acreditar els requisits d'ocupació esmentats.”

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord desplegui els seus efectes des del dia de la seva publicació.

 

Palma 22 de novembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez