Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de novembre de 2021 per la qual es regulen les operacions de tancament i d’obertura de l’exercici pressupostari

    Número d'edicte 11865 - Pàgines 47016-47029

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 13 en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari EXT 02/2021

    Número d'edicte 11859 - Pàgina 47030

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 16 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 4/2021 SUP 3/2021)

    Número d'edicte 11835 - Pàgines 47031-47032

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'expedient 7591/21 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 11861 - Pàgina 47033