Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports (AMBDE 15647/2021) (SP 175/2021)

    Número de registre 11886 - Pàgines 47265-47266

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord d’aprovació inicial del Projecte del Pressupost General del Consell de Mallorca, i entitats dependents per a l’exercici 2022

    Número de registre 11927 - Pàgina 47267

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Maria de la Salut, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11843 - Pàgines 47268-47270

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Sant Joan, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11844 - Pàgines 47271-47273

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Porreres, per pal·liar els efectes de la covid-19

    Número de registre 11845 - Pàgines 47274-47276

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 8 de novembre de 2021, relatiu a la convocatòria d'ajuts individuals de caràcter econòmic per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda per cobrir despeses de suport al domicili del Consell Insular de Menorca provocats per la COVID-19 (Exp. 03140-2021-000654)

    Número de registre 11870 - Pàgines 47277-47278

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la participació en la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut (de 3 a 17 anys) corresponent a la temporada/curs 2021/2022, activitats relacionades amb l’educació no formal (Exp. 7200-2021-000001)

    Número de registre 11874 - Pàgines 47279-47280

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci aprovació inicial modificació de crèdit 03/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia per suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021

    Número de registre 11836 - Pàgina 47281

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci exposició al públic de la modificació de crèdit 04/2021 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia per suplement de crèdit finançat amb majors ingressos, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021

    Número de registre 11837 - Pàgina 47282

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci exposició al públic de la modificació de crèdit 27/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 18 de novembre de 2021

    Número de registre 11838 - Pàgina 47283

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris de la Sepultura 123, zona 2, del Cementiri Municipal d'Algaida, composta per tres nínxols

    Número de registre 11833 - Pàgina 47284

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Binissalem pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3 de 2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de transferència de crèdit, que no afecten altes i baixes de crèdit de personal.

    Número de registre 11863 - Pàgina 47285

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 07/2021 del Pressupost municipal per a l’exercici 2021

    Número de registre 11864 - Pàgina 47286

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 08/2021 del Pressupost municipal per a l’exercici 2021

    Número de registre 11866 - Pàgina 47287

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del projecte “Nova xarxa d'aigua potable i aigua pluvial i adaptació a la legislació en matèria d'accessibilitat”

    Número de registre 11867 - Pàgina 47288

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Anunci aprovació inicial pressupost general municipal, bases d'execució i la plantilla orgànica de personal i relació de llocs de feina per al 2022

    Número de registre 11862 - Pàgina 47289

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Concessió de tràmit d’audiència amb motiu de la interposició de recurs de reposició contra les bases que han de regir el procés selectiu d’una plaça de cuiner/a en condició de personal laboral fix

    Número de registre 11872 - Pàgina 47290

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 19 de novembre de 2021 per la qual es convoquen la concessió d’ajuts als centres educatius per a la reutilització de llibres de tex per al curs 2021-2022

    Número de registre 11878 - Pàgina 47291