Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 798902
Decret 37/2023, de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament del president i de la consellera secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 5.1 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, disposa que el Consell Consultiu està integrat per deu membres l'elecció o la designació dels quals, segons pertoqui de conformitat amb la Llei esmentada, s'ha de fer entre juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de deu anys d'exercici professional, que tenguin la condició política de ciutadans o ciutadanes de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 6.1 de la Llei 5/2010, disposa que els membres del Consell Consultiu de les Illes Balears han de ser nomenats pel president o presidenta de les Illes Balears, que n'establirà l'ordre de prelació als efectes del que preveu l'article 7, precepte destinat a regular el procediment d'elecció del president o presidenta del Consell Consultiu. Els nomenaments es van fer mitjançant el Decret 34/2023, de 15 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, i el 18 de desembre de 2023 els consellers van prendre possessió dels càrrecs.

El Consell Consultiu ha comunicat que el 18 de desembre de 2023 s'ha duit a terme la sessió constitutiva del Ple del Consell Consultiu, en la qual, un cop fetes les votacions establertes en els articles 7 i 11 de la Llei 5/2010, esmentada, s'han elegit els càrrecs de president i de consellera secretària.

Per tot això, i en ús de l'atribució que em confereixen els articles 7.2 i 11.2 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Primer

Es nomena president del Consell Consultiu de les Illes Balears el senyor Felio José Bauzá Martorell.

Segon

Es nomena consellera secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears la senyora María Virtudes Marí Ferrer.

Tercer

Aquest Decret té efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2023

La presidenta Margarita Prohens Rigo