Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 794029
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’intervenció i auditoria de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data d'11 de maig de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 60 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'intervenció i auditoria de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En el punt 13.1 de l'annex 1 de la convocatòria esmentada s'estableix el calendari i el desenvolupament dels exercicis. Això no obstant, per qüestions organitzatives, es fa necessari establir un nou calendari per al desenvolupament dels exercicis d'aquestes proves selectives.

Fonaments de dret

1. Els articles 6 i 49 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'intervenció i auditoria de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades per Resolució de 4 de maig de 2023 (BOIB núm. 30, d'11 de maig), els quals s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

  • Primer exercici: de l'1 de juny de 2024 al 31 de juliol de 2024.
  • Tercer exercici: de l'1 de març de 2025 al 30 d'abril de 2025.
  • Segon exercici: de l'1 de setembre de 2024 al 31 d'octubre de 2024.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB (caib.es) i en el portal de l'opositor (oposicions.caib.es)

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 19 de desembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens