Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 609491
Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd1 de data 7 de setembre de 2023, a l'empara de les Resolucions de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” i “Pagament compensatori en zones de muntanya” per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El punt 3 de l'apartat Vuitè de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al  “pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” i “pagament compensatori en zones de muntanya” per a l'any 2023,  especifiquen que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es farà d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA, en data 7 de setembre de 2023, va signar la següent resolució:

“PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ

Pla estratègic de la PAC 2023-2027  (PEPAC)

INTERVENCIÓ 6613_01 i 6613_02 SIGC.:

Pagament compensatori   per a zones amb limitacions específiques

Pagament compensatori en zones de muntanya

Convocatòria 2023

Document: Resolució

SIA: 2987434/ 2987430

Emissor (DIR3): A04026954

 Codi BDNS: 687628/ 687592

Antecedents

1. En data 15 d'abril de 2023 es va publicar, en el BOIB núm. 48, la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques a les Illes Balears.

2. En data 15 d'abril de 2023 es va publicar, en el BOIB núm. 48, la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones de muntanya a les Illes Balears.

3. De conformitat amb els apartats sisè d'ambdues resolucions, i de la Resolució de modificació de la Presidenta del Fogaiba, per a l'any 2023, de determinats ajuts comunitaris directes i al desenvolupament rural a l'Agricultura i a la Ramaderia, de data 25 de maig de 2023, publicada en el BOIB núm.71 de 30 de maig de 2023, el termini de presentació de sol·licituds de les convocatòries va acabar el 30/6/23, i varen tenir entrada en el Registredel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 1357 sol·licituds d'ajuda de limitacions específiques i 274 d'ajuda de muntanya.

4. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquestes  ajudes.

5. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats que figuren a l'Annex I no compleixen el requisit previst el punt 1.b) de l'apartat Tercer de les convocatòries.

6. En data 14 d'agost de 2023 es notifica, mitjançant publicació a la pàgina web http:// www.caib.es, l'informe desfavorable i la proposta provisional de denegació de les ajudes, emesa per Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

7. Dins el termini establert, els interessats indicats a l'Annex I adjunt no han presentat al·legacions, o han presentat al.legacions que no han demostrat la condició d'agricultor no pluriactiu.

Fonaments de dret

1. Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori  per a zones amb limitacions específiques, publicada al BOIB núm. 48 de dia 15 d'abril de 2023.

2. Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya,  publicada al BOIB núm. 48 de dia 15 d'abril de 2023.

3. Reglament UE 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen les normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel qual es deroguen els reglaments (UE) núm. 1305/2013 i (UE) 1307/2013.

4. Reglament (UE) núm. 2021/2116 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre del 2021, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna i pel qual es deroga el Reglament (UE) nº 1306/2013.

5. La Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrícola comuna i altres matèries connexes.

6. Reial Decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre la aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del  Pla Estratègic de la política agrícola comuna, i la regulació de la sol.licitud única del sistema integrat de gestió i control.

7. Reial Decret 1046/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula la governança del Pla Estratègic de la  política agrícola comuna a Espanya i dels Fons Europeus FEAGA i FEADER.

8. Reial Decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla Estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna.

9. Reial Decret 1049/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació de la condicionalitat reforçada i de la condicionalitat social que han de complir les persones beneficiàries de les ajudes en el marc de la política agrícola comuna que rebin pagaments directes, determinats pagaments anuals de desenvolupament rural i del Programa d'opcions específiques per la llunyania i la insularitat (POSEI).

10. Reial Decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s' estableix i es regula el Sistema d' informació d' explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el quadern digital de explotació agrícola.

11. Reial Decret 1051/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen unes normes per a la nutrició sostenible als sòls agraris.

12. Reial Decret 1050/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

13. Reial Decret 147/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen les normes  per a l'aplicació de penalitzacions en les intervencions que preveu el Pla estratègic de la política agrícola comuna, i es modifiquen diversos reials decrets pels quals es regulen diferents aspectes relacionats amb l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna per al perídode 2023-2027.

14. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

15. Ordre 10/2023 de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de 5 d'abril de 2023, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural  de les Illes Balears 2023-2027.

16. La llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

La resta de normativa de desenvolupament i aplicació.

Proposta  de resolució de  denegació

Per tot això, s'informa desfavorablement i propòs al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, per incompliment del requisit indicat d'ambdues ajudes.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l'Annex I.

3. Notificar la resolució als interessats de l'Annex I mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resoluci, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La cap del Servei d' Ajudes PDR

Gema Canós Franch

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en Matèria de pesca del FOGAIBA

Antonio Grau Jofre

Per suplència del vicepresident del FOGAIBA en matèria agrària (Decret 64/2005 de 10 de juny)”

 

ANNEX  I

EXPEDIENT

NIF

BENEFICIARI

04001211

***3706**

ALBERTI NADAL, GERMÁN

04003642

***0769**

BAUZA CERDA, ANTONIO

04001795

***8789**

BIZAÑEZ CERVERA, JERONIMO

04002604

***9863**

CALAFAT PERELLÓ, JAUME

04004320

***8630**

CAÑELLAS GARCIAS, ANDRES

04002665

***8602**

CIRER MIR, BARTOMEU

04004653

***9272**

JOVER SANZ-PASTOR, MARIA SOLEDAD

04002790

***7593**

LUIS MUNTANER, JUAN

04004073

***2191**

POCOVI POCOVI, JAUME

04002054

***4540**

RIERA MIRÓ, ROSA MARIA

04004371

***3599**

SOCIAS FEMENIA, MIQUEL

04004519

***0834**

TORRENS LLABRES, GABRIEL

Motiu:

No es compleix el punt 1.b) de l'apartat Tercer, referit als requisits dels beneficiaris, de les Resolucions de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023 per les quals s'aproven la convocatòries per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques i en zones de muntanya de les Illes Balears, publicades al BOIB núm. 48 de 15 d'abril de 2023, on especifica que tinguin la consideració d'agricultors no pluriactius.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (26 de setembre de 2023)

El director gerent del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni