Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 605200
Aprovació inicial de la modificació Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l’escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació inicial de la modificació de la següent Ordenança fiscal:

-Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l'escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys.

Això atès, s'exposa al públic, mitjançant la inserció d'aquest anunci en el tauler d'edictes de la Corporació i en el BOIB,  la modificació de la citada Ordenança juntament amb el seu expedient instruït a l'efecte, durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.

En cas que no es presentin reclamacions, l'acord fins a les hores provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Llubí, document signat electrònicament (25 de setembre de 2023)

La batllessa Magdalena Perelló Frontera