Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

Núm. 604851
Extracte de la Resolució de la consellera de Famílies i Afers Socials per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a accions duites a terme durant el 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 717727

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.-b i 20.8.-a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Entitats beneficiàries

1. Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les entitats que compleixin els requisits següents:

a. Estar constituïdes com a entitats privades sense ànim de lucre amb una antiguitat mínima de dos anys en la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b. Estar constituïdes legalment i inscrites com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears en la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb el que disposa capítol II del Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular.

c. Disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears.

d. Incloure en els estatuts i en les seves activitats efectives, com a beneficiàries de les intervencions, qualsevol persona o família en situació de risc o exclusió social resident a les Illes Balears, sense que sigui necessària la pertinença a un col·lectiu o sector específic de població per raons de salut, discapacitat, dependència, edat, procedència o qualsevol altra condició.

e. Desenvolupar l'atenció directa als usuaris majoritàriament amb personal voluntari.

f. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

g. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiàries de subvencions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

h. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

i. Complir l'obligació que estableix l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.

2. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 1 han d'estar designades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària, OA (FEGA), durant l'exercici de 2022 com a organitzacions associades de distribució d'aliments, en el marc del Programa Operatiu d'Ajuda Alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desafavorides (FEAD) Espanya 2022. S'entén que compleixen aquest requisit les entitats que formen part o participen de la federació estatal corresponent o estructura anàloga en el territori de les Illes Balears.

3. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 2, a més dels requisits generals, han de complir els següents:

a. Acreditar la participació d'un mínim de persones voluntàries al llarg de l'exercici de 2022 en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria, d'acord amb els criteris següents:

— Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 75.

— Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 30.

— Per a les entitats de l'illa de Formentera: 15.

b. Atendre anualment, en el programa d'aliments, un mínim de famílies o beneficiaris directes, d'acord amb els criteris següents:

— Per a les entitats de l'illa de Mallorca: 750.

— Per a les entitats de les illes de Menorca i Eivissa: 600.

— Per a les entitats de l'illa de Formentera: 300.

c. Mantenir una col·laboració continuada i documentable amb els serveis socials comunitaris bàsics municipals.

d. Haver executat algun projecte de repartiment d'aliments en col·laboració amb algun servei social comunitari municipal al llarg de l'any 2022.

4. Les entitats que presentin sol·licituds per a la modalitat 3, a més dels requisits generals, han de complir els següents:

a. Acreditar la participació d'un mínim de deu persones voluntàries al llarg de l'exercici de 2022 en activitats relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

b. Fer un mínim de 450 repartiments setmanals.

c. Haver executat algun projecte de menjador social durant l'any 2022.

5. Queden excloses d'aquesta convocatòria les entitats privades següents:

a. Entitats que, d'acord amb els seus estatuts, adoptin la denominació de federació, confederació o coordinadora o, en tot cas, siguin una unió d'associacions (article 3.f) de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació).

b. Fundacions que, d'acord amb l'escriptura de constitució, tenguin com a fundadores persones jurídiques de naturalesa pública.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes i actuacions d'entitats sense ànim de lucre destinades a cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat o exclusió social.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut (BOIB núm. 34, de 11 de març de 2021).

Quart. Quantia

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de quatre-cents seixanta mil euros (460.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 FF 23073 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a l'exercici de 2023.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud específica del procediment i la documentació adjunta, per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sisè. Altres dades

El període subvencionable inclou des del dia 1 de gener, amb efectes retroactius, fins al 31 de desembre de 2023.

 

Palma, document signat electrònicament (25 de setembre de 2023)

La consellera de Famílies i Afers Socials Catalina Cirer Adrover