Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 608926
Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears per la qual es publica la ampliació de la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

2. En data 9 de setembre de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 125 la Relació de convenis de colaboració subscrits en el segon quadrimestre de 2023 per l' Agència Tributària de les Illes Balears, essent que s'ha detectat que no es va incloure la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Muro en matèria de gestió tributària de la taxa per recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'ampliació de la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l'Agència Tributària de les Illes Balears en el segon quadrimestre de l'any 2023, que ha d'incloure:

-Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'ATIB i l'Ajuntament de Muro en matèria de gestió tributària de la taxa per recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport

 

Palma, (signat electrònicament: 26 de setembre de 2023)

L'administrador tributari Justo Alberto Roibal Hernández (Per vacant de la Direcció de l'ATIB. Art.5.3 Ordre 22/12/16, BOIB núm. 163 de 29/12/16)

La cap del Servei Jurídic de l'ATIB Maria Asunción Bespín Oliver (Per delegació de signatura del  Director de l' ATIB de 12/09/2023)