Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 607542
Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'Escola d'Educació Infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Porreres, en sessió celebrada 25 de setembre de 2023, aprovà inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola d'educació infantil

D'acord amb el que estableixen els articles 49 i 70.2, en relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, se sotmet l'Ordenança aprovada a un període d'informació pública mitjançant la publicació del present edicte al BOIB, donant audiència als interessats per tal que en un termini de trenta dies puguin presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes.

De no presentar-se reclamacions ni suggeriments, l'Ordenança s'entendrà definitivament aprovada.

 

Porreres, a data de la signatura electrònica (26 de setembre de 2023)

La batlessa Francisca Mora Veny