Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 609032
Notificació ca abandonat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que es desconeix la persona interessada en el procediment i, conforme el que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa en coneixement que el ca amb microxip 941000017277900, ha estat dipositat a les dependències de la Fundació Natura Parc.

L'interessat disposa de 10 dies per procedir a la retirada del ca, mitjançant l'abonament de les despeses que ha originat i, presentant la cartilla sanitària. Transcorregut aquest temps l'animal es considerarà abandonat i es procedirà a allò establert a les disposicions vigents.

 

Alcúdia, a data de la signatura (21 de setembre de 2023)

La batlessa Josefina Linares Capó