Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 609471
Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd2 de data 12 de setembre de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L' apartat 8.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques per a l'any 2023, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es farà d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en Matèria de pesca del FOGAIBA, en data 12 de setembre de 2023, va signar la següent resolució: 

“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIO DE DENEGACIÓ

Pla estratègic de la PAC 2023-2027  (PEPAC)

INTERVENCIÓ 6613_01 SIGC.:

Pagament compensatori   per a zones amb limitacions específiques

Convocatòria 2023

Document: Resolució

SIA: 2987434

Emissor (DIR3): A04026954

Codi BDNS: 687628

Antecedents

1. En data 15 d'abril de 2023 es va publicar, en el BOIB núm. 48, la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques a les Illes Balears.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de la resolució abans esmentada, i de la Resolució de modificació de la Presidenta del FOGAIBA, per a l'any 2023, de determinats ajuts comunitaris directes i al desenvolupament rural a l'Agricultura i a la Ramaderia, de data 25 de maig de 2023, publicada en el BOIB núm. 71 de 30 de maig de 2023, el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria va acabar el 30/6/23, i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 1357 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats que figuren a l'Annex I no compleixen el requisit previst el punt 1.b) de l'apartat Tercer de la convocatòria, cumplir la condició d'agricultor no pluriactiu.

5. En data 14 d'agost de 2023 es notifica, mitjançant publicació a la pàgina web http:// www.caib.es, l'informe desfavorable i la proposta provisional de denegació de l'ajuda, emesa per Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

6. Dins el termini establert, els interessats indicats a l'Annex I adjunt no han presentat al·legacions, o han presentat al.legacions que no han demostrat la condició d'agricultor no pluriactiu.

Fonaments de dret

1. Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori  per a zones amb limitacions específiques, publicada al BOIB núm. 48 de dia 15 d'abril de 2023.

2. Reglament UE 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, pel qual s'estableixen les normes en relació amb l'ajuda als plans estratègics que han d'elaborar els estats membres en el marc de la política agrícola comuna (plans estratègics de la PAC), finançada amb càrrec al Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i pel qual es deroguen els reglaments (UE) núm. 1305/2013 i (UE) 1307/2013.

3. Reglament (UE) núm. 2021/2116 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre del 2021, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna i pel qual es deroga el Reglament (UE) nº 1306/2013.

4. La Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la política agrícola comuna i altres matèries connexes.

5. Reial Decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre la aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l'establiment de requisits comuns en el marc del  Pla Estratègic de la política agrícola comuna, i la regulació de la sol.licitud única del sistema integrat de gestió i control.

6. Reial Decret 1046/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula la governança del Pla Estratègic de la  política agrícola comuna a Espanya i dels Fons Europeus FEAGA i FEADER.

7. Reial Decret 1047/2022, de 27 de desembre, pel qual es regula el sistema de gestió i control de les intervencions del Pla Estratègic i altres ajudes de la política agrícola comuna.

8. Reial Decret 1049/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació de la condicionalitat reforçada i de la condicionalitat social que han de complir les persones beneficiàries de les ajudes en el marc de la política agrícola comuna que rebin pagaments directes, determinats pagaments anuals de desenvolupament rural i del Programa d'opcions específiques per la llunyania i la insularitat (POSEI).

9. Reial Decret 1054/2022, de 27 de desembre, pel qual s' estableix i es regula el Sistema d' informació d' explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària, així com el Registre autonòmic d'explotacions agrícoles i el quadern digital de explotació agrícola.

10. Reial Decret 1051/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen unes normes per a la nutrició sostenible als sòls agraris.

11. Reial Decret 1050/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

12. Reial Decret 147/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen les normes  per a l'aplicació de penalitzacions en les intervencions que preveu el Pla estratègic de la política agrícola comuna, i es modifiquen diversos reials decrets pels quals es regulen diferents aspectes relacionats amb l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna per al perídode 2023-2027.

13. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

14. Ordre 10/2023 de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, de 5 d'abril de 2023, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc de les intervencions per al desenvolupament rural  de les Illes Balears 2023-2027.

15. La llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

La resta de normativa de desenvolupament i aplicació.

Proposta  de resolució de  denegació

Per tot això, s'informa desfavorablement i propòs al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Denegar les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, per incompliment del requisit indicat.

2. Declarar conclòs el procediement i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l'Annex I.

3. Notificar la resolució als interessats de l'Annex I mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució - que no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resoluci, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La cap de Servei d' Ajudes PDR Gema Canós Franch

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en Matèria de Pesca del FOGAIBA Antonio Grau Jofre Per suplència del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA (Decret 64/2005 de 10 de juny)”

 

ANNEX  I

EXPEDIENT

NIF

TITULAR

04002547

***1934**

ADROVER CABRER, GUILLERMO

04005212

***1734**

ADROVER HUGUET, DAMIAN

04001190

***1706**

ADROVER RAMIS, ANTONIA

04001333

***1850**

ANDREU BRUNET, ESTEBAN

04003818

***4031**

BAGUR SALORD, JOSE LUIS

04001747

***7744**

BARCELO BARCELO, MARGARITA

04004777

***8178**

BAUZA LLULL, LORENZO

04000700

***2130**

BERGAS CARBONELL, JUAN

04003281

***9529**

BERGAS FERRAGUT, MARGARITA

04001965

***4259**

BESTARD MOYA, JUAN VICENTE

04002586

***0613**

BIBILONI ISERN, ISABEL

04002590

***8086**

BONET SALOM, JAIME

04005160

***4249**

BOSCH FEDELICH, ANTONIA

04001899

***9960**

CALDENTEY SUREDA, CATALINA

04002758

***5962**

CAPELLA MORRO, FRANCISCO

04003801

***1965**

CARAYON SANTANDREU, STEPHANE

04001936

***9288**

CARRERAS PALLISER, LORENZO

04003557

***4102**

CLAR BARCELO, FRANCISCA

04004965

***1665**

COMPANY BAUZA, ROSA MARIA

04001257

***4680**

COMPANY SERRA, CATALINA

04003340

***3243**

CURIENT MAIMO, JUAN

04003323

***8363**

DE ESPAÑA BIBILONI, JOSE

04002771

***3501**

DIAZ COLL, MARIA DEL ROCIO

04003438

***8592**

ESTABEN MASSOT, TOMAS

04001812

***8946**

ESTEVA MOREY, MARGARITA

04004103

***5817**

FERNANDEZ GIMENEZ, SAMUEL

04001269

***2451**

FERRER FORNES, MIGUEL

04001980

***1489**

FERRER MORLA, MARIA

04001065

***4371**

FLORIT ANTICH, MARIA ROSA

04005219

***1903**

FONS PONT, BARTOLOME

04003596

***1870**

FRAU GINARD, JOANA MARGALIDA

04001834

***8340**

GALLEGO POZA, PEDRO MANUEL

04004933

***4024**

GALMES BOSCH, ANTONIO

04002255

***0577**

GAMUNDI OLIVER, JUAN

04001146

***6720**

GAYA CATALA, ISABEL

04001839

***0237**

GAYA MAS, JOAQUIN

04002816

***5140**

GINARD MESQUIDA, MIGUEL

04001498

***2126**

GIRART TOUS, MIQUEL JORDI

04003080

***2363**

GRIMALT GUAL, LLUIS

04004115

***7127**

HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA PILAR

04001788

***4048**

HOMSCHEID , HANS - JOSEF

04004546

***7010**

JAUME ALOMAR, JUAN

04001599

***5486**

JIMENO CRESPI, MARGARITA

04003988

***5339**

JUAN GUASCH, MARIANO

04002505

***9828**

JULIA ADROVER, PABLO

04001656

***8301**

LLOMPART BATLE, MARGARITA

04002335

***9636**

LLULL RIERA, GUILLERMO

04004341

***5299**

MANZANO DE VICENTE, ANTONIO

04005161

***3986**

MARQUES BOSCH, JAIME BOSCO

04005159

***4775**

MARQUES PASCUAL, FRANCISCO

04001130

***7355**

MAS MASCARO, MARIA MAGDALENA

04000210

***0089**

MAS OBRADOR, JUANA

04005035

***1873**

MASCARO LLITERAS, BARTOLOME

04005181

***0640**

MASCARO VILLALONGA, RAFAEL

04002984

***9218**

MATARO RIBAS, FRANCISCA

04004141

***2487**

MELE , SALVATORE

04002897

***1784**

MELIA ARTIGUES, JAIME

04003006

***3516**

MESTRE OLIVER, MARIA

04005225

***4815**

MOLL TALTAVULL, DAMIÀ

04003781

***0953**

MOLL VIDAL, GUILLERMO

04004394

***2129**

MONSERRAT VAQUER, MARIA

04003576

***1991**

NGUYEN TRAN, THU HUYEN

04003996

***9937**

NICOLAU ALOMAR, GUILLERMO

04003049

***7073**

NICOLAU LLULL, JOSE

04004817

***5023**

NOGUERA MONTANER, MARIA JOSEFA

04001861

***9204**

OBRADOR PERELLO, BARTOLOME

04003597

***3030**

OLIVER GOMILA, CATALINA

04002875

***8644**

OLIVER MONSERRAT, BARBARA

04003690

***5812**

PALERM TORRES, MARIA

04002099

***2104**

PAYERAS BERGAS, GABRIEL

04003849

***3808**

PONS PONS, FRANCISCO

04004080

***0974**

PONS VINENT, GUILLEM

04005189

***1337**

PORTELL BARCELO, JAIME

04003756

***6053**

PRATS CRUZ, JOSEFA

04002615

***4565**

PROHENS BISBAL, MARIA ISABEL

04003376

***4431**

RIBOT ESTELRICH, CATALINA

04002144

***5194**

RIERA ESCANDELL, ANTONIO

04003899

***5001**

RIGO VANRELL, BALTASAR JAIME

04003488

***8393**

RIGO VANRELL, JAIME FRANCISCO

04004767

***5991**

RODRIGUEZ RUIZ, JOSE SALVA

04001944

***7359**

ROIG NICOLAU, BARTOLOME

04004509

***0350**

ROSER RODENAS, MARIA LUISA

04003405

***4288**

ROSSELLO FERRER, ANTONIA

04003167

***6736**

SALAS PONS, MIGUEL

04003308

***4262**

SALVA SERRA, PERE

04004058

***9955**

SASTRE BARCELO, MARIA

04005067

***2136**

SEGUÍ VILLALONGA, ANTONI

04004054

***3964**

SOLA MONTFREDI, MANUELA

04001197

***1647**

SUÑER GALMES, SEBASTIAN

04003760

***2142**

TABERNER SAGRISTA, FRANCISCA

04002260

***2223**

TAULER GALMES, GUILLERMO

04001261

***2548**

TAULER ROSSELLO, PEDRO

04005165

***8504**

TORRES ARTIGUES, JOAN MIQUEL

04001750

***5523**

TORRES CLAPES, JUAN VICENTE

04001800

***9785**

TOUS PERELLO, FRANCISCO

04004418

***1910**

VANRELL BLANCH, MIGUEL

04001387

***0007**

VIDAL CARDELL, ANGELA

04001482

***9040**

VIDAL ROIG, JAIME

04003902

***7016**

VIOLA TERES, GENEROSA ROSA

04005142

***4108**

VIVES COLOMBRAM, MARTINA

Motiu:

No es compleix el punt 1.b) de l'apartat Tercer, referit als requisits dels beneficiaris, de la Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d'abril de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2023 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions especíques de les Illes Balears, publicades al BOIB núm. 48 de 15 d'abril de 2023, on especifica que tinguin la consideració d'agricultors no pluriactius.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (26 de setembre de 2023)

El director gerent del FOGAIBA Joan Josep Coll Bibiloni