Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 594838
Anunci de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del parc fotovoltaic LLUCMAJOR 1 de 10.000 kW, ubicat al polígon 42 parcel·les 452, 455, 512, 516, 519, 545, 547, 558 de Llucmajor (RE018/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, se sotmet a informació pública la petició de YOUTALL CAPITAL II, S.L. per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, la declaració de projecte industrial estratègic i el tràmit ambiental del projecte, les característiques principals de les quals s'indiquen a continuació:

Expedient: RE018/22

Denominació: LLUCMAJOR 1

Situació: polígon 42 parcel·les 452, 455, 512, 516, 519, 545, 547, 558 de Llucmajor

Dades tècniques:

-.Tipus: parc fotovoltaic sobre el terreny.

-.Superfície ocupada: 148.766 m2.

-.21.408panells solars de 600 Wp cadascun. Potència de pic de 12.844,8 kWp.

-.50 inversors de 200 kW. Potencia instal·lada de 10.000 kWn.

-.4 centres de transformació 0,8/20 kV de 3.150 kVA.

-.CMM.

-.Línia d'evacuació de 15 KV soterrada, d'uns 6.749 m, des del CMM fins la SET LLUCMAJOR.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (14 de setembre de 2023)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm. 103, de 22/07/2023)