Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 607727
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El 17 de desembre de 2022, en el BOIB número 164, es va publicar la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a l'any 2023 per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027.

2. Els serveis tècnics de la Direcció general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic han examinat la documentació presentada per a la justificació i han detectat les anomalies indicades en la taula següent:

Expedient

Sol·licitant

NIF

Anomalies

 FOTOPAR23-2/2023

GUERRERO PAGADOR, MARCOS

***7069**

En els justificants de l'ordre de transferència bancària manca la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura

 FOTOPAR23-10/2023

SIQUIER CRESPÍ, MAGDALENA

***0886**

El justificant de pagament no té el concepte ben identificat respecte a la factura, és incorrecte. El sol·licitant haurà de reclamar a l'instal·lador un rebut, on indiqui en el mateix tots els pagaments que ha rebut del sol·licitant ( indicant la modalitat transferència, dates i quanties ) i tipificant els respectius conceptes.

 FOTOPAR23-12/2023

CANET VICENS, ANGELA

***7877**

En el justificant del pagament les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

 FOTOPAR23-17/2023

LLABRÉS RAMIS, MARIA MAGDALENA

***6765**

A la factura emesa no apareix el sol·licitant i beneficiari de l'ajuda. La persona que apareix és erronea. L'import de la mateixa tampoc es correspon amb els pagaments justificats

 FOTOPAR23-22/2023

VANRELL LLOMPART, ANTONI

***1589**

La memòria justificativa de l'actuació indica que la instal·lació de les plaques s'ha realitzat al terra, quan en la fotografia presentada es veu clarament que estan damunt d'una coberta.

 FOTOPAR23-23/2023

GALERA AVILÉS, FELIPE

***1379**

Els justificants de pagament no tenen el concepte ben identificat respecte a les factures, són incorrectes. El sol·licitant haurà de reclamar a l'instal·lador un rebut, on indiqui en el mateix tots els pagaments que ha rebut del sol·licitant ( indicant la modalitat transferència, dates i quanties ) i tipificant els respectius conceptes.

 FOTOPAR23-28/2023

PONS SANS, PEDRO

***0576**

En els justificants de pagament, les dades de l'ordenant no coincideixen amb el beneficiari de l'ajuda.

 FOTOPAR23-46/2023

FEBRER BARBER, LUIS

***9784**

La sol·licitud de pagament presentada no està signada, La memòria d'actuació presentada no està signada per un tècnic competent o una empresa instal·ladora

 FOTOPAR23-92/2023

JIMÉNEZ ROBERTSON, MIGUEL ANDRÉS

***1137**

Manca la presentació de la posada en servei

 FOTOPAR23-107/2023

NIETO FERNÁNDEZ, MANUELA

***0588**

En el justificant del pagament les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

 FOTOPAR23-111/2023

ROCA POL, ANTONI LLUÍS

***8884**

No coincideixen el nombre de plaques que apareixen (7), amb les indicades en el document 6 (8), Manca la presentació de la posada en servei

 FOTOPAR23-118/2023

GARÍ MORLA, JOSE

***9455**

En la memòria d'actuació s'han justificat 20 panells en lloc dels 10 panells instal·lats i dels 15 panells facturats. En la fotografia apareixen 10 panells instal·lats, en lloc dels 15 panells facturats i en lloc dels 20 panells justificats en la memòria d'actuació. Aclarir aquesta divergència, La potència pic que figura a la posta en servei de 9.10 kWp no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura de 6.83 kWp. S'ha de modificar la posta en servei.

 FOTOPAR23-130/2023

CRESPÍ CLADERA, JAUME

***3924**

A la fotografia no es veuen les 6 plaques justificades en la memòria d'actuació i en la factura presentada. Es requereix presentar una fotografia on es vegin totes les plaques instal·lades, La potència pic que figura a la posta en servei de 2.73 kWp no coincideix amb la potència total de les plaques que figuren a la factura de 2.70 kWp. S'ha de modificar la posta en servei.

 FOTOPAR23-134/2023

TORRES FEDELICH, FRANCISCO

***3219**

La memòria de l'actuació presentada està incompleta, En els justificants de l'ordre de transferència bancària manca la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura. L'import del justificant de pagament ( 7170€ ) no coincideix amb l'import de la factura ( 7170.96€ ). Aclarir aquesta divergència

 FOTOPAR23-162/2023

RAMIS VIDAL, ANTONIO

***0144**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques instal·lades. S'ha de modificar la posta en servei.

 FOTOPAR23-168/2023

MULET CAPO, CATALINA

***0241**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques instal·lades. S'ha de modificar la posta en servei.

 FOTOPAR23-188/2023

ROMERO MORENO, JUAN MANUEL

***9022**

Manca aportar la factura detallada

 FOTOPAR23-215/2023

BARCELÓ SASTRE, MATEU

***2154**

La potència pic que figura a la posta en servei no coincideix amb la potència total de les plaques instal·lades. S'haurà de fer una modificació de la posada en servei, esmenant totes les deficiències.

 FOTOPAR23-218/2023

TUDURÍ RIUDAVETS, CATALINA

***8982**

Manca la presentació de la posada en servei

 FOTOPAR23-219/2023

MONTANER ANGLADA, MIGUEL

***3066**

A la fotografia presentada no es veuen totes les plaques solars instal·lades.

 FOTOPAR23-232/2023

TRUYOL CAPO, CATALINA

***0971**

L'import de un dels justificants de pagament no coincideix amb l'import de les factures. Aclarir aquesta divergència. També, part de l'import de pagament al instal·lador s'ha fet en metàl·lic. No es contemplen com a vàlids els pagaments en metàl·lic.

 FOTOPAR23-233/2023

BUÑUEL MERCADAL, LUIS FRANCISCO

***8777**

La posada en servei presentada, no correspon a l'expedient, ja que no coincideix la referència cadastral, el CUPS, ni la potència de la IF declarada en el Doc6, ni el Doc 2

 FOTOPAR23-237/2023

HERNANDEZ LOPEZ, BALBINO

***1177**

Manca la factura. En el Doc2 i Doc6 es declara un inversor de 3kW en el pressupost l'inversor és de 4kW i en la posada en servei l'inversor és de 5kW. Aclarir aquesta divergència amb la factura, Aportar el certificat de titularitat bancària, per a acreditar que l'ordenant dels pagaments és el mateix que el sol·licitant.

 FOTOPAR23-250/2023

VIDAL SEGUÍ, DAVID

***9985**

Manca la signatura del tècnic o instal·lador

 FOTOPAR23-262/2023

MARCOS CAMPS, GONZALO

***8963**

A les fotografies presentades no es veuen bé totes les plaques instal·lades, El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

 FOTOPAR23-273/2023

RIES, GERALD

***5167**

En el doc7, la quantia declarada, no coincideix amb la primera factura, ni la data amb el justificant, En els justificants de l'ordre de transferència bancària manca la identificació del concepte, a fi que quedi identificat el pagament de la factura

 FOTOPAR23-278/2023

GENER PONSETÍ, FRANCISCO

***4106**

Es detecta vinculació entre el sol·licitant i l'empresa instal·ladora sense haver-lo declarat prèviament. A més el sol·licitant es va declarar com a persona física sense activitat econòmica quan té minimis que només poden optar autònoms o empreses. Esmenar i/o aportar tota la documentació que acrediti tant la vinculació com la naturalesa real del tipus de beneficiari., A l'haver vinculació amb l'empresa el sol·licitant ha d'aportar els albarans del proveïdor de la compra de material

 FOTOPAR23-300/2023

BELTRAN MOLL, SANDRA

***9668**

Manca la foto de les plaques fotovoltaiques

 FOTOPAR23-305/2023

VAQUER FIOL, JUAN FRANCISCO

***0881**

En el document presentat falta la posta en servei

 FOTOPAR23-332/2023

BORRAS ARBONA, SILVIA

***1221**

No coincideix la referència cadastral del doc 2 i el doc 6 amb el qual apareix en el registre de la instal·lació, No adjunta factura detallada amb partides

 FOTOPAR23-338/2023

VIDAL PERELLÓ, MIQUEL

***4226**

El document 6 presentat no està signat pel tècnic competent

 FOTOPAR23-384/2023

LOPEZ OLEO, MARIA ANA

***3168**

L'ordenant del justificant de pagament no coincideix amb el sol·licitant. Per tant aportar documentació acreditativa de vinculació entre sol·licitant i ordenant ( Llibre de família ) o certificat de titularitat bancària des d'on s'ha fet la transferència, i figurin tots dos individus com a titulars

 FOTOPAR23-388/2023

CARRE JASSE, ORIOL

***0845**

Manca aportar fotografia de les plaques solars, Manca la presentació de la posada en servei, Manca aportar les factures detallades, Manca aportar els justificants de pagament

 FOTOPAR23-416/2023

TORRES MARI, ANTONI

***5487**

Segons els documents de pagament aportats, el compte bancari destí del pagament no coincideix amb la indicada en les factures. També, el concepte indicat en els justificants de pagament no coincideix amb els nº de factura presentats

 FOTOPAR23-500/2023

BIBILONI VICENS, ANTONI

***4181**

En el justificant del pagament  les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

 FOTOPAR23-534/2023

SANTMARTI ROSSELLO, JUAN

***8256**

En la imatge s'observen 10 plaques en comptes de les 12 indicades en la sol·licitud

 FOTOPAR23-595/2023

RODRÍGUEZ DEYA, ESTRELLA FRANCISCA

***8091**

Manca aportar fotografia de les plaques solars. Les fotografies presentades no es veuen bé

 FOTOPAR23-605/2023

DE LA FUENTE GORNES, TERESA

***3272**

En el justificant del pagament les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons els documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

 FOTOPAR23-608/2023

TUR ESCANDELL, JOSE

***4641**

Manca aportar el justificant bancari de pagament de les factures F231720 y F231721. No es contemplen com a vàlids els pagaments en metàl·lic per a factures superiors a 500€

 FOTOPAR23-652/2023

GARCIA MAGAZ, MARCELINO

***7554**

En el justificant del pagament les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció. S'ha de justificar la vinculació de la persona que realitza el pagament

 FOTOPAR23-695/2023

DE LA CRUZ GONZÁLEZ, AZUCENA

***5887**

El justificant del pagament ha de indicar que les dades de l'ordenant i del destinatari han de coincidir amb el beneficiari de l'ajuda i amb l'emissor de la factura. Segons un dels documents de pagament aportats, l'ordenant del pagament no coincideix amb el sol·licitant de la subvenció

D'acord amb l'apartat desè punt 2 de la Resolució de la convocatòria, disposau d'un termini  de quinze dies hàbils des de la publicació d'aquesta comunicació al BOIB. En cas que no presenteu la documentació esmentada es procedirà a la revocació de la subvenció.

 

Palma, 25 de setembre de 2023

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez