Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 8465 - Pàgines 44905-44907

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 30 de desembre de 2022 per la qual es convoquen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023)

    Número d'edicte 8506 - Pàgina 44908

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d'Educació i Universitats, a proposta del director general d'Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual es concedeixen o s'exclouen ajudes de formació de professorat universitari (FPU) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques (FPU-CAIB 2023) i s'autoritza i disposa la despesa

    Número d'edicte 8507 - Pàgines 44909-44914

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució de la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 466/2023 interposat contra el Decret 8/2023 de 20 de febrer de 2023, pel qual s’aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s’amplien els límits de la Península de Llevant.

    Número d'edicte 8487 - Pàgina 44915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat de suplència de la persona titular de la Gerència del Consorci de Transports de Mallorca per a supòsits d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal

    Número d'edicte 8518 - Pàgina 44916

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’estableix la dotació financera per territori per a les ajudes preparatòries de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) i per a les ajudes per a la seva execució, en el marc del que preveu el Programa pel FEMPA 2021-2027 d’Espanya

    Número d'edicte 8493 - Pàgines 44917-44920

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova la convocatòria per seleccionar el personal i trametre la relació de les persones candidates per a la realització de cursos impartits per la Guàrdia Civil

    Número d'edicte 8517 - Pàgines 44921-44926

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2023

    Número d'edicte 8521 - Pàgines 44927-44932

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2023

    Número d'edicte 8522 - Pàgines 44933-44938

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2023

    Número d'edicte 8523 - Pàgines 44939-44944

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2023

    Número d'edicte 8524 - Pàgines 44945-44950

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa relatiu a la cooperació econòmica en el finançament del servei públic integral de recollida i transport de residus urbans municipals de l’any 2023

    Número d'edicte 8526 - Pàgines 44951-44956

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de la consellera executiva del departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la modificació extraordinària del catàleg de funcions aprovat per la resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

    Número d'edicte 8516 - Pàgines 44957-44975

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació, autorització, disposició de la despesa, corresponent a subvenció nominativa a l'Associació "Mallorca Rural", per a l'any 2023. (EXP. 926779T)

    Número d'edicte 8527 - Pàgines 44976-44977

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament intern del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2022/003141)

    Número d'edicte 8468 - Pàgines 44978-44983

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del projecte de reforma i rehabilitació del cinema Capitol de Pollença

    Número d'edicte 8496 - Pàgina 44984

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de modificació del lloc de feina 64 de la RLT, que passa a denominar-se “Tècnic d’esports i joventut”

    Número d'edicte 8464 - Pàgines 44985-44986

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació dels complements de productivitat per assumpció de redaccions de projecte i direccions d’obra, i per atendre incidències que sorgeixin en la gestió de les instal·lacions esportives municipals

    Número d'edicte 8499 - Pàgina 44987