Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8500 - Pàgina 44988

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es publica la relació de convenis de col•laboració que ha subscrit la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8529 - Pàgina 44989

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 2 d’abril de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 8488 - Pàgina 44990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Ampliació de la relació de convenis de col·laboració subscrits en el segon quadrimestre de 2023 per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears publicada al BOIB

    Número de registre 8501 - Pàgina 44991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 108 de data 23 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 8494 - Pàgines 44992-44993

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió, Exp. 170 de data 23 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8515 - Pàgines 44994-44996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R17 de data 4 de setembre de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’any 2021

    Número de registre 8547 - Pàgines 44997-44998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R13 de data 28 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per a l’any 2021

    Número de registre 8548 - Pàgines 44999-45001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversió i de revocació parcial de l’import de la resolució de concessió, Exp. 122 de data 22 d’agost de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8549 - Pàgines 45002-45003

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el segon quadrimestre de l’any 2023

    Número de registre 8492 - Pàgina 45004

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'acord d'aprovació definitiva del Pla General de Palma parteix estructurada adoptat per part del Ple de l'Ajuntament de Palma de data 28 d'abril de 2023 i que va ser publicat en el BOIB de 30 de maig de 2023

    Número de registre 8467 - Pàgina 45005

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra el Decret 27/2023, de 8 de maig, ha estat aprovat el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc-Salobrar de Campos, el qual ha estat publicat en el BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023 (Secció I, pàgina 24601)

    Número de registre 8470 - Pàgina 45006

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra el Decret 27/2023, de 8 de maig, que aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Es Trenc-alobrar de Campos, el qual ha estat publicat en el BOIB núm. 59, de 9 de maig de 2023, seguit com a Procediment ordinari 426/23

    Número de registre 8471 - Pàgina 45007

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra el Decret 27/2023 de 8 de maig, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) d’És Trenc-Salobrar de Campos, seguit com a Procediment Ordinari 427/23

    Número de registre 8472 - Pàgina 45008

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu, contra el Decret 27/2023 de 8 de maig, pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals (PORN) de Es Trenc-Salobrar de Campos publicat en el BOIB Núm. 59 de 9 de maig de 2023

    Número de registre 8473 - Pàgina 45009

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme en sessió de 5 de maig de 2023

    Número de registre 8474 - Pàgina 45010

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord adoptat per la Comissió Insular d'Ordenació del territori i Urbanisme en sessió de 5 de maig de 2023

    Número de registre 8475 - Pàgina 45011

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu pel contra la desestimació de l'al·legació formulada pel recurrent contra Modificació puntual núm. 16 de les Normes Subsidiàries de planejament del T.M. de Santa Eulària des Riu. Correcció d'errors, havent-se publicat el citat acord, juntament amb el contingut normatiu del projecte de la Modificació puntual, en el BOIB número 60 de data 11 de maig de 2023

    Número de registre 8476 - Pàgina 45012

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu enfront de l'acord del ple de l'Ajuntament de Palma, adoptat el dia 29 d'abril de 2023, sobre aprovació definitiva amb prescripcions del document diferenciat de Pla General del Municipi de Palma

    Número de registre 8477 - Pàgina 45013

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu, sobre Aprovació definitiva del document diferenciat del Pla General del municipi de Palma, publicat en el BOIB 30-05-23

    Número de registre 8478 - Pàgina 45014

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anuncio interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de 28 d'abril de 2023, publicat en el BOIB Núm. 71 de 30 de maig de 2023, i mitjançant el qual es va aprovar amb prescripcions el document diferenciat del Pla General del Municipi de Palma, document aquest que igualment s'impugna com a disposició de caràcter general, i que es va dictar en el Procediment del Area Model de Ciutat, Habitatge digni i Sostenibilitat, Oficina del Pla General i Model de Ciutat, Expedient PA 2010/12

    Número de registre 8479 - Pàgina 45015

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició recurs contenciós administratiu contra l'acord del Ple del Ajuntament de Palma adoptat en sessió de 28 d'abril de 2023 pel qual es va aprovar definitivament el document diferenciat estructural del Pla General del municipi de Palma (exp.: PA 2010/12)

    Número de registre 8480 - Pàgina 45016

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma de 28 d'abril de 2023, mitjançant el qual s'aprova definitivament el document del Pla General de Palma, publicat en el BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023 i es desestima l'al·legació formulada pels seus mandants, al·legació numerada pel document que s'impugna amb el número 24102

    Número de registre 8481 - Pàgina 45017

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord dictat per l'Ajuntament de Palma de data 28/04/23 sobre Aprovació definitiva del document diferenciat del Pla General del municipi de Palma, publicat en el BOIB 30-05-23

    Número de registre 8482 - Pàgina 45018

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord dictat per l'Ajuntament de Palma de data 28/04/23 sobre Aprovació definitiva del document diferenciat del Pla General del municipi de Palma, publicat en el BOIB 30-05-23

    Número de registre 8483 - Pàgina 45019

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició interposat recurs contenciós administratiu contra l'Acord dictat per l'Ajuntament de Palma de data 28/04/23 sobre Aprovació definitiva del document diferenciat del Pla General del municipi de Palma, publicat en el BOIB 30-05-23

    Número de registre 8484 - Pàgina 45020

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució dictada pel Ple de l'Ajuntament de Palma, de data 28 d'abril de 2023, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de data 30 de maig de 2023

    Número de registre 8485 - Pàgina 45021

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Anunci interposició de recurs contenciós administratiu contra l'Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 23/5/2023 i publicat en el BOIB en data 24/6/2023

    Número de registre 8486 - Pàgina 45022

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00019756F

    Número de registre 8174 - Pàgina 45023

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00023336A

    Número de registre 8176 - Pàgina 45024

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00018924F

    Número de registre 8177 - Pàgina 45025

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00006870P

    Número de registre 8178 - Pàgina 45026

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00017196P

    Número de registre 8179 - Pàgina 45027

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00008351F

    Número de registre 8251 - Pàgina 45028

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00008330D

    Número de registre 8252 - Pàgina 45029

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00008309B

    Número de registre 8253 - Pàgina 45030

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00004960C

    Número de registre 8255 - Pàgina 45031

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2023/00003473M

    Número de registre 8257 - Pàgina 45032

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social, Família i Igualtat a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de juny de 2023, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 8502 - Pàgina 45033

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Subvencions nominatives del Departament de Cultura i Patrimoni, Direcció Insular de Patrimoni dins l’any 2023

    Número de registre 8535 - Pàgina 45034

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Cessió del material objecte d’expurgo del fons de la biblioteca de cultura artesana

    Número de registre 8528 - Pàgina 45035

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 11-2023-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 8454 - Pàgines 45036-45037

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic la modificació de crèdit 03/2023 del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a depeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 7 de setembre de 2023

    Número de registre 8503 - Pàgina 45038

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic la modificació de crèdit 21/2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 7 de setembre de 2023

    Número de registre 8504 - Pàgina 45039

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Extracte bases subvencions entitats lliga nacional 21-22 i 22-23

    Número de registre 8541 - Pàgines 45040-45041

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 5è bimestre de 2023

    Número de registre 8509 - Pàgina 45042

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial Pressupost i plantilla de personal 2023

    Número de registre 8469 - Pàgina 45043

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrança de la prestació de les Escoletes Municipals

    Número de registre 8497 - Pàgina 45044

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació del Padró de cementiri 2023

    Número de registre 8511 - Pàgina 45045

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Exposició al públic de l'aprovació del compte general de 2022

    Número de registre 8505 - Pàgina 45046

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Modificació del pressupost de despeses mitjançant concessió de suplement de crèdit finançat per baixes de crèdits i romanent de crèdit

    Número de registre 8537 - Pàgina 45047

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Concessió de suplement de crèdit finançat per mitjà de romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 8544 - Pàgina 45048

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Modificació del pressupost de despeses per mitjà de romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 8550 - Pàgina 45049

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de l’Acord de dia 6 de setembre de 2023 de la Junta de Govern per mitjà del qual s’aprova el nomenament dels representants municipals als consells escolars dels centres públics d’educació d’infantil, primària, secundària, formació professional, educació especial, de règim especial i centres educatius concertats per els cursos 2023-2027

    Número de registre 8495 - Pàgines 45050-45052

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva – Anunci de l’obertura del termini de sol·licituds de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les PIME, microempreses i autònoms destinades al foment de l’ocupació 2023, publicada al BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2023

    Número de registre 8453 - Pàgina 45053

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat dels drets funeraris de la sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 8457 - Pàgina 45054