Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 8490 - Pàgina 44848

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 8491 - Pàgina 44849

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector del dia 11 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics especialistes de la Universitat de les Illes Balears, subgrup C1, de cossos específics d’altres serveis d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna

    Número de registre 8531 - Pàgina 44850

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector del dia 11 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants que han aprovat les proves selectives per a l’ingrés a l’escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A2, de cossos específics de tecnologies de la informació i comunicacions d’aquesta universitat, pel sistema de promoció interna

    Número de registre 8532 - Pàgines 44851-44852

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la que es modifica la Resolució del director gerent del FOGAIBA de 14 d’agost de 2023, per la qual es convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del determinats llocs de treball del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 8514 - Pàgina 44853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «CONSCIENCIA IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa», convocatòria cofinançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057) i la Fundació IdISBa (Interinitat per substitució) Codi d’expedient: 2023-06-NAIDISBA

    Número de registre 8533 - Pàgines 44854-44861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior en Psicologia, del grup professional A, per al projecte «El fitat com a quelant conservador: utilitat en la prevenció en neurodegeneració associada a DM2 i envelliment» (SER_SLL_END). Codi d'expedient: 2023-32-PRHUSLL

    Número de registre 8489 - Pàgines 44862-44868

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 9 de març de 2023 (BOIB núm. 31, de 11/03/2023) de nomenament dels membres de l’òrgan de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs oposició

    Número de registre 8510 - Pàgines 44869-44870

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director/directora d’infermeria de l’Hospital Comarcal d’Inca, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 8520 - Pàgina 44871

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria provisió Jutge de Pau d'Andratx

    Número de registre 8543 - Pàgina 44872

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució d'Alcaldia de l’expedient núm. 0148/2023, de data 11 de setembre de 2023, referent al llistat provisional de les persones admeses i excloses i designació del Tribunal Qualificador per la constitució de borsa de feina per cobrir una plaça pel sistema de concurs- oposició per torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial /a primera de manteniment (C2) de l’Ajuntament de Deià

    Número de registre 8534 - Pàgines 44873-44874

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria plaça Jutge/ssa de pau titular des Castell

    Número de registre 8512 - Pàgina 44875

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria plaça Jutge/ssa de pau substitut/a des Castell

    Número de registre 8513 - Pàgina 44876

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa extraordinària de treball per a poder ser nomenades/ats funcionàries/aris interines/ins d’administració especial, subescala tècnica, arquitectes tècnics (A2)

    Número de registre 8466 - Pàgines 44877-44886

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Convocatòria d’una borsa de feina de professorat de piano per al Conservatori Professional de Música i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor

    Número de registre 8519 - Pàgines 44887-44892

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Convocatòria i les bases per a la cobertura, amb personal funcionari de carrera, d’una plaça d’administratiu/-va mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 8546 - Pàgines 44893-44904