Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Correcció d’errades en la modificació de crèdit 13-2022, de suplement de crèdits i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per depeses generals

    Número d'edicte 10064 - Pàgina 47552

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • MC 20/2022 Transferència de crèdit entre diferent àrea de despesa

    Número d'edicte 9953 - Pàgina 47553

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de retirada de vehicles, altres objectes i animals de la via pública i custòdia dels mateixos

    Número d'edicte 10005 - Pàgines 47554-47557

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 27/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos efectivament recaptats

    Número d'edicte 10071 - Pàgina 47558

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 28/2022 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 10073 - Pàgines 47559-47560

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva modificacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 10060 - Pàgina 47561

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expd. 33-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de credit

    Número d'edicte 10062 - Pàgina 47562

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 10/2022. Departament Tributari. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat municipal d’escoles d’infants, concepte 341,08

    Número d'edicte 10018 - Pàgina 47563

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 12 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 10078 - Pàgina 47564

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 11 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 10079 - Pàgina 47565

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 10 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 10080 - Pàgina 47566

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 10081 - Pàgina 47567

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PC18-0001. Aprovació definitiva de la Modificació del Pla Parcial de l’ API 51.1-Son Ferragut

    Número d'edicte 10052 - Pàgines 47568-47572

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

    Número d'edicte 10029 - Pàgina 47573

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/019187 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 10021 - Pàgina 47574

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/018830 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 10050 - Pàgina 47575

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de crèdit núm. 06/2022

    Número d'edicte 10016 - Pàgina 47576