Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Núm. 691683
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'expedient amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant amb romanament líquid de tresoreria per a despeses generals, expte. 12/2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refòs de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.3232.22799.01

Classes d'anglès

0,00 €

2.820,00 €

2.820,00 €

Total

 

0,00 €

2.820,00 €

2.820,00 €

Altes en el Pressupost d'Ingressos

Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Import modificació

Crèdit definitiu

01.87000.01

Per a despeses generals

0,00 €

2.820,00 €

2.820,00 €

Total

 

0,00 €

2.820,00 €

2.820,00 €

Contra el present acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els/les interessats/des podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Santa Eugènia, 22 de novembre de 2022

El  batle – president Joan Riutort Crespí