Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 693076
Aprovació definitiva modificacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic, pel general coneixement, que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el 25 d'octubre de 2022, adoptà l'acord que ha resultat definitiu, al no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar els expedients de modificacionspressupostàries mitjançant transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa 1/22, crèdits extraordinaris 4/22 i 5/22 i modificació de l'annex d'inversions del Pressupost de 2022.

Els nous crèdits afecten als següents capítols de l'esmentat pressupost:

Transferència crèdit  entre diferents àrees de despesa 1/22

Capítol

Denominació

Import

02

DESPESES CORRENTS

106.000,00 €

04

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

    64.500,00€

Crèdit extraordinari 4/22

Capítol

Denominació

Import

06

INVERSIONS REALS

       1.221.074,84  €

Crèdit extraordinari 5/22

Capítol

Denominació

Import

06

INVERSIONS REALS

          992.065,74  €

Segons el que es disposa a l'article 171.1 del  Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà interposar  directament contra els esmentats expedients, recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOIB.

 

Marratxí, 23 de novembre de 2022

El batle Miquel Cabot i Rodríguez