Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 690843
Modificació de crèdit núm. 06/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària i urgent de 10 d'octubre de 2022, va aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 06/2022, i es va publicar en el BOIB núm. 135 de 18 d'octubre de 2022.

De conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local, i 169.3 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i havent transcorregut el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat cap al·legació ni reclamació a la modificació de crèdit núm. 06/2022, per la qual cosa queda aprovada definitivament, i referent a l'estat de despeses o crèdits inicials del Pressupost de despeses, les aplicacions pressupostàries que han sofert transferències de crèdit quedaran de la següent manera:

“ESTAT DE DESPESES: Augments

Progr.

Econ.

DESCRIPCIÓ

Crèdit ant.

Modificació

Crèdit final

3360

61900

OBRA PONT D'EN CALET

0,00

275.000,00

275.000,00

 

 

TOTAL TRANSFERÉNCIES POSITIVES

0,00

275.000,00

275.000,00

ESTAT DE DESPESES: Minoracions

Progr.

Econ.

DESCRIPCIÓ

Crèdit ant.

Modificació

Crèdit final

1500

22003

MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL

1.200,00

-20.000,00

-18.800,00

3320

64100

PROGRAMA ARXIU

40.000,00

-40.000,00

0,00

3360

22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

28.780,00

-18.000,00

10.780,00

3400

60902

PUNTS DE CÀRREGA POLIESPORTIU

54.000,00

-54.000,00

0,00

4320

22003

MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL TURISME

6,00

-30.000,00

-29.994,00

4500

62314

MATERIAL TÈCNIC

45.000,00

-30.000,00

15.000,00

4910

22602

PUBLICITAT I PROPAGANDA

500,00

-10.000,00

-9.500,00

4910

62714

PROJECTES COMUNICACIÓ MODERNITZACIÓ

25.000,00

-14.000,00

11.000,00

9200

61000

REPARACIONS ESTACIÓ

50.000,00

-46.000,00

4.000,00

9200

62901

ADQUISICIÓ DESFIBRILADORS

13.000,00

-13.000,00

0,00

 

 

TOTAL TRANSFERÉNCIES NEGATIVES

257.486.00

-275.000,00

-17.514,00”

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici de l'anterior, i d'acord amb el previst a l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

 Son Servera, document signat electrònicament (16 de novembre de 2022)

La batlessa Natalia Troya Isern