Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 689801
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de retirada de vehicles, altres objectes i animals de la via pública i custòdia dels mateixos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que durant el termini d'informació pública de l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat en la sessió ordinària de 27 de setembre de 2022, pel qual s'aprovà provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de retirada de vehicles, altres objectes i animals de la via pública i custòdia dels mateixos, no s'han presentat reclamacions o suggeriments, l'esmentat acord s'entén definitivament aprovat, conforme allò que disposa l'article 49.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim local, l'art. 102, apartat d) de la Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 17.3 del Text Refós de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març).

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 17.4 de l'esmentat Text Refós es publica el text íntegre de la modificació aprovada (art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i art. 103.1 Llei Autonòmica 20/2006, de 15 de desembre):

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS DE RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES O ALTRES OBJECTES PESATS O VOLUMINOSOS DE ESPAIS PÚBLICS

Article 1.

Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis de retirada i custòdia de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos dels espais públics, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que diu l'article 57 de l'esmentat Text Refós.

Aquesta taxa és independent i compatible amb les multes assenyalades al Codi de circulació o qualsevol altra disposició vigent, per a la infracció comesa en estacionar el vehicle indegudament, o dipositar l'objecte de què es tracti, al lloc on s'ha de retirar.

Article 2.

Fet imposable

1.- Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats següents:

a) L'activitat de la grua, provocada per qui ha estacionat un vehicle indegudament, per qui ha deixat a la via pública qualsevol objecte pesant o voluminós que pertorbi la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants o per qualsevol activitat singular de la Policia Local que requereixi l'activitat de la grua per retirar el vehicle o objecte de què es tracti i traslladar-lo al Dipòsit Municipal o al lloc que es determini.

b) L'estada o custòdia del vehicle o objecte retirat al dipòsit o al lloc on hagi estat traslladat.

c) La immobilització, per part dels agents de circulació, de vehicles mitjançant procediments que n'impedeixin la circulació.

d) La retirada d'elements que ocupin la via pública indegudament o sense llicència en vigor.

e) La retirada pels serveis municipals d'animals vius o morts i la seva estada al depòsit.

f) L'activitat municipal provocada pels qui abandonen el seu vehicle a la via pública consistent en la retirada, custòdia del vehicle, declaració d'abandonament, descontaminació, desballestament, gestió de la baixa definitiva i d'altres relacionades directament amb l'abandonament del vehicle.

2.- No estaran subjectes a la taxa.

a) Els casos d'utilització il·legítima del vehicle per part de qui l'ha estacionat d'on ha estat retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagi estat denunciada pel seu propietari o quedi prou provada la il·legitimitat de la utilització.

b) Quan el vehicle hagi estat estacionat a un lloc permès i hagi sobrevingut posteriorment una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua pel seu trasllat.

 

Article 3.

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que han provocat la prestació del servei i, en defecte d'això, els propietaris dels vehicles o objectes retirats. En el supòsit dels vehicles, seran subjectes passius contribuents els titulars del mateixos

Article 4.

Responsables

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5. Quota tributària

La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta ordenança.

Article 6. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Article 7.

Meritació

Conformement a l'article 26 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat. En el cas de la tarifa pels vehicles abandonats la taxa es meritarà a partir del moment en que el vehicle retirat passa a ser tractat com a residu sòlid urbà.

Article 8.

Declaració i ingrés

Els subjectes passius hauran d'autoliquidar la taxa en el moment d'iniciar-se la prestació dels servei o activitat o, en tot cas, abans de recuperar el vehicle o objecte retirat.

1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis especificats en els articles anteriors.

2. El pagament de aquesta taxa s'efectuarà en el moment de presentació, a l'obligat tributari, de la corresponent liquidació o factura.

Article 9.

Infraccions i sancions

Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 178 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin i complementin.

Disposició final

La present ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins tant sigui derogada o modificada.

 

 

ANNEX

TARIFES VIGENTS

A. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública :

A.1.- Camions, autobusos i altres vehicles pesats

Tarifa diürna 175,00 euros

Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores) i festius 262,00 euros

A.2.- Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de mes de dues rodes

Tarifa diürna 95,00 euros

Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores) i festius 150,00 euros

A.3.- Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc.

Tarifa diürna 50,00 euros

Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores) i festius 75,00 euros

Normes per al cobrament de la Taxa:

- Si el conductor o persona autoritzada comparegués, un cop carregat el vehicle a la grua, s'haurà de satisfer la tarifa íntegra de la taula anterior.

- Si el conductor o persona autoritzada comparegués, un cop l'agent ha sol·licitat el servei de la grua i se suspenen els treballs de retirada del vehicle perquè s'adopten les mesures convenients, les tarifes de la taula anterior es reduiran un 20 %.

En el supòsit que els vehicles (camions, autocars i altres vehicles pesats) o objectes voluminosos s'hagin de retirar mitjançant grues o altres mitjans de característiques especials, la tarifa de referència estarà constituïda per l'import total de la factura del servei prestat pel tercer incrementant l'import en un 5% en concepte de despeses de gestió i tramitació del servei de retirada.

B. Estada o custòdia al lloc habilitat amb aquest efecte (per cada dia natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del vehicle o objecte)

B.1.- Camions, autocars i altres vehicles pesats 8,00 euros

B.2.- Turisme i furgonetes 5,00 euros

B.3.- Motocicletes, ciclomotors, bicicletes 2,00 euros

B.4.- Objectes sense consideració de vehicles 2,00 euros

C. Immobilització de vehicles

C.1.- Camions, autobusos i altres vehicles pesats 25,00 euros

C.2.- Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de mes de dues rodes 20,00 euros

C.3.- Motocicletes, ciclomotors, bicicletes 15,00 euros

D. Per la declaració d'abandonament, descontaminació, desballestament i gestió de la baixa administrativa, a més de les que procedeixin dels apartats anteriors 250,00 euros

E. Per la tramitació de l'expedient administratiu que acabi amb retirada del vehicle o objecte voluminós per part del seu propietari 50,00 euros

En els casos que es doni la retirada pública del vehicle o objecte i no es recuperi pel titular, es cobraran en qualsevol cas les despeses de grua, estada per dia, la multa corresponent per abandonament del vehicle així com la tarifa establerta al punt D.

En cas de que es doni la retirada del vehicle o objecte i sí es recuperi pel titular es cobraran les despeses de grua, estada per dia i la tarifa establerta al punt E.

F. Retirada d'animals de la via pública

F.1.- Animals vius retirats per entitat especialitzada 100,00 euros.

F.2.- Animals vius o morts retirats pels serveis municipals, sense que hagin estat traslladats a centres d'acollida no municipals 25,00 euros

L'import de la taxa corresponent a la lletra F.1 és compatible amb les despeses derivades de l'estança i manutenció de l'animal en el centre d'acollida i que seran abonades directament a l'adjudicatari del servei.

El pagament de la taxa municipal serà requisit per a poder recollir l'animal del centre d'acollida. L'adjudicatari del servei té l'obligació d'exigir, al propietari de l'animal, el rebut del pagament de la taxa en el moment de recollir l'animal

F.3.- Sacrifici 75'00 euros

G. Custòdia d'animals en el dipòsit municipal o lloc habilitat a l'efecte. Per cada dia natural o fracció

G.1.- Animals de fins a 15 kg 2,00 euros

G.2.- Animals de més de 15 kg 3,50 euros

 

Consell, 18 de novembre de 2022

El batle

Andreu Isern Pol