Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 693240
Aprovació definitiva expd. 33-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de credit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes oportuns i en compliment del que disposa l'article 169, en relació amb l'article 177.2, de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 de Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol i d' el Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d' octubre de 2022 pel qual es va aprovar inicialment l'expedient 33 /2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits essent una modificació de crèdit en el pressupost 2022, el detall és el següent:

Suplements de Crèdit

Descripció

Apl. Pressup.

Import

Modernització Il·luminació Digital Teatre (Subvencionat parcialment CAIB)

3350.62311

3.548,10

Electricitat Centres Docents

3230.22100

2.680,54

Electricitat punts recàrrega vehicle elèctrics

1720.22100

4.842,70

Electricitat Residència Reina Sofia

2350.22100

8.030,05

Electricitat Enllumenat públic

1650.22100

41.861,60

Electricitat Edifici Platja de Muro

4300.22100

3.586,23

Total Expedient

 

64.549,22

De conformitat amb el que disposen els articles 113.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local -LRBRL-, i 171.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en els terminis que estableix l'article 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció -LJCA-.

 

Muro, en data de la signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle Miquel Porquer Tugores