Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 693969
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 11 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11 de suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit en el Pressupost Propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 27 d'octubre de 2022, no havent-se presentat reclamacions en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 2 i 22 de novembre ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

300.000,00

203.719,75

503.719,75

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

203.719,75

 

 

 

 

 

 

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

 

Disminució

 

III

DESPESES FINANCERES

260.065,20

203.719,75

56.345,45

 

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

203.719,75

 

 

 

 

 

 

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 23 de novembre de 2022

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens