Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 691113
10/2022. Departament Tributari. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat municipal d’escoles d’infants, concepte 341,08

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició al públic, cap reclamació o suggeriment contra l'acord de modificació de l'expedient de modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d'activitats del Patronat municipal d'escoles d'infants, concepte 341,08, l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 29 de setembre de 2022, s'entén definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, i per aquest motiu, es publica el text de l'esmentat acord, que és el següent:

ACORD

1. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis i la realització d'activitats del Patronat municipal d'escoles d'infants,  (concepte 341,08) tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 41 a 47 del Text Refós de la Llei d'Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març  i a l'article 49 de la Llei de Bases del Règim Local, i segons nova redacció que  s'adjunta a aquesta proposta.

2. La modificació consisteix en la inclusió d'una Disposició Transitòria única que quedarà redactada així:

“Disposició Transitòria única

Queda suspesa l'aplicació d'aquesta ordenança i no seran exigibles les tarifes de l'article 3  pel que fa als alumnes de les aules de tercer d'educació infantil durant el període escolar de setembre de 2022 a juliol de 2023.”

3. Que una vegada adoptat l'acord provisional referit, es publiqui en el BOIB i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma, el corresponent anunci d'exposició al públic de l'expedient, a efectes de reclamació. La citada exposició es farà en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, ben entès que si dins el dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional.

4. L' expressada modificació entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el BOIB, amb efectes 1 de setembre de 2022.

La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa l'art. 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els interessats podran interposar  recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 19 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, contra l'acord definitiu de modificació de l'esmentada ordenança, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB. No obstant, i amb caràcter previ i potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

La cap del departament per delegació Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) MªGloria Belmonte Barcia