Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 693753
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 28/2022 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de suplement de crèdits, finançat amb majors ingressos efectivament recaptats, mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses i amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, per haver transcorregut el termini d'al·legacions sense que s'hagi presentat cap, es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Finançats amb majors ingressos efectivament recaptats:

Suplements en Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits  finals

Progr

Econòmica

 

 

 

 

320

22699

Altres despeses diverses

1.000 €

10.000 €

11.000 €

334

22609

Despeses diverses d'activitats culturals i d'oci

28.000 €

20.000 €

48.000 €

342

21200

Manteniment instal·lacions esportives

6.516 €

13.700 €

20.216 €

 

 

TOTAL

 

43.700 €

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec majors ingressos efectivament recaptats, en els següents termes:

Suplements en concepte d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Subconc.

2

29

29000

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

29.000 €

3

32

32100

Llicències urbanístiques

6.400 €

3

38

38900

Altres reintegraments d'operacions corrents

6.900 €

3

39

39900

Altres ingressos diversos

1.400 €

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

43.700 €

Finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses:

Suplements en Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits finals

Progr

Econòmica

 

 

 

 

342

21200

Manteniment instal·lacions esportives

6.516 €

100 €

6.616 €

320

62200

Edificis i altres construccions

35.000 €

28.900 €

63.900 €

338

62500

Mobiliari

1.700 €

20.000 €

21.700 €

342

62200

Edificis i altres construccions

99.700 €

5.000 €

104.700 €

425

60900

Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general

23.500 €

5.000 €

28.500 €

 

 

TOTAL

 

59.000 €

 

 

Aquesta modificació es finança amb anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses:

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits  finals

Progr

Econòmica

 

 

 

 

165

62301

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

438.292,91 €

50.000 €

388.292,91 €

172

62400

Elements de transport

9.074,74 €

9.000,00 €

74,74 €

 

 

TOTAL

 

59.000 €

 

Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria:

Suplements en Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdit finals

Progr

Econòmica

 

 

 

 

425

60900

Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general diverses

23.500 €

20.000 €

43.500 €

 

 

TOTAL

 

20.000 €

 

Suplements en concepte d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Subconc.

8

87

87000

Per a despeses generals

20.000 €

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

20.000 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica. 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Mancor de la Vall, a data de signatura electrònica (23 de novembre de 2022)

El batle Guillem Villalonga Ramonell