Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 685750
MC 20/2022 Transferència de crèdit entre diferent àrea de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió 20 d'octubre de 2022 es va aprovar la modificació de crèdit 20/2022 per, transferència de crèdit entre diferent àrea de despesa. Dia 27 d'octubre de 2022 es va publicar l'anunci d'exposició pública al BOIB.

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de l'acord adoptat i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació el seu text:

 

A Capdepera, a data de la signatura electrònica (18 de novembre de 2022)

El batle Rafel Fernández  Mallol