Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 693408
Correcció d’errades en la modificació de crèdit 13-2022, de suplement de crèdits i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per depeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Advertida l'errada en la transcripció d'una de les partides de despesa afectades per la modificació de crèdit 13-2022, aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 26 de setembre de 2022 i publicada en el BOIB núm. 138 de 25 d'octubre de 2022, es procedeix a corregir l'aplicació pressupostària esmentada:

On diu:

Aplicació pressupostària

Descripció

Suplement de crèdit

1602

62900 01

Altres inversions noves associades al funcionament dels serveis

46.846,36€

Ha de dir:

Aplicació pressupostària

Descripció

Suplement de crèdit

1511

62900 01

Altres inversions noves associades al funcionament dels serveis

46.846,36€

Aquesta correcció s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 22 de novembre de 2022

El batle Manuel Galán Massanet)