Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 694008
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 9 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Directora Financera-Tresorera de l'Ajuntament de Palma fa saber, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Hisendes Locals, que contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9 de suplement de crèdit finançat entre aplicacions pressupostàries i romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost Propi de la Corporació de 2022 adoptat pel Ple de l'Ajuntament de dia 27 d'octubre de 2022, no havent-se presentat reclamacions en el termini d'exposició pública comprès entre els dies 2 i 22 de novembre ambdós inclosos, per la qual cosa queda APROVAT DEFINITIVAMENT, transcrivint-se a continuació a nivell de capítols les partides afectades:

A) AUGMENT DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

Crèdit. Ant.

Augment

Crèdit Def.

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

2.456.299,99

310.000,00

2.766.299,99

 

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

 

310.000,00

 

 

 

 

 

 

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

 

 

CAP

Descripció

 

Disminució

 

II

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

140.686,16

100.000,00

40.686,16

 

TOTAL DISMINUCIÓ DE DESPESES

 

100.000,00

 

 

 

 

 

 

C) AUGMENT D'INGRESSOS

 

 

 

CAP

Descripció

 

Augment

 

VIII

ACTIUS FINANCERS

49.517.452,82

210.000,00

49.727.452,82

 

TOTAL AUGMENT D'INGRESSOS

 

210.000,00

 

 

 

 

 

 

Es publica a efectes del que disposa la legislació vigent.

 

Palma, 23 de novembre de 2022

La directora financera Maria Antònia Orell Vicens