Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 653815
Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per desconèixer el domicili de l'interessat o per ignorar l'indret en què es troba o no haver estat localitzat en el seu domicili, i per donar compliment a allò previst en els articles 42 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa en coneixement de les possibles persones interessades, de la declaració d'abandonament d'una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi, amb nombre d'expedient 5966/2022, que el vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears el 4 de novembre de 2022, va dictar la Resolució el següent:

1. Declarar l'abandonament d'una embarcació d'entre 5,20m d'eslora i 2,10 m de mànega i el seu motor Yamaha Enduro de 40cv amarrada en el port de la Colònia de Sant Jordi, marcada amb el codi de  Ports IB-24-22CSJ, ja que no disposa de matricula o dades suficients per a la identificació del seu titular o consignatari, que serà traslladada a les instal·lacions de Son Tous per a la seva guarda i custòdia.

2. Notificar aquesta Resolució mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució que no exhaureix la via administrativa es podrà interposar recurs d'alçada davant el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, en el termini d'un mes des de la seva recepció, d'acord amb l'article 29.2 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears, l'article 5.3 del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de Ports de les Illes Balears, els articles 112, 115, 121 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58.1 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 7 de novembre de 2022

El vicepresident executiu Xavier Ramis Otazua