Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Núm. 654980
Aprovació inicial de l’estudi de detall d’alineacions i rasants del tram del carrer de Manacor i carretera Ma-3222 de Vilafranca, per ampliar tram del carrer on l’amplada de la calçada és inferior a la resta del carrer (expedient 691/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que per acord de Ple en sessió extraordinària celebrada en data de 7 de novembre de 2022, ha aprovat inicialment l'estudi de detall d'alineacions i rasants del tram del carrer de Manacor i carretera Ma-3222 de Vilafranca, i que ja està prevista en el planejament urbanístic vigent (Revisió de les Normes Subsidiàries de Sant Joan, al plànol d'ordenació del sòl urbà SU-3), per ampliar tram del carrer de Manacor on l'amplada de la calçada  és inferior a la resta de carrer, i així donar continuïtat i homogeneïtat al carrer. Aquesta actuació està promoguda per l'Ajuntament de Sant Joan i redactat per l'enginyera de camins, canals i ports, Margalida Muntaner Riutort.

L'aprovació inicial determina, de conformitat amb l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, la suspensió, a l'àmbit de les parcel·les afectades, de l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques i la possibilitat  de presentar comunicacions prèvies. No obstant això, es podran concedir llicències o presentar les comunicacions prèvies que siguin compatibles amb les normes subsidiàries vigents i amb les determinacions de l'estudi de detall inicialment aprovat. Aquesta suspensió tendrà una vigència de dos anys, o fins a l'aprovació definitiva  de l'estudi de detall.

Segons allò previst a l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, se somet la documentació aprovada a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils, que començarà a comptar a partir del dia següent a la darrera de les publicacions d'aquest anunci en el BOIB, en un dels diaris de major difusió de l'illa de Mallorca i a la pàgina web municipal https://www.ajsantjoan.net. Durant el termini d'informació pública es poden formular les al·legacions que s'estimin convenients i es podrà examinar la documentació a les oficines municipals del departament d'Urbanisme (dies hàbils de 9:00 a 14:00 hores), així com a la seu electrònica.

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat al·legacions, el document serà elevat per a la seva aprovació definitiva, si escau.

 

Sant Joan, a la data de la signatura electrònica (8 de novembre de 2022)

El batle-president, Francesc Mestre Estelric