Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 655234
Anunci d'exposició pública del Compte General del Pressupost de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Formulat i retut el Compte General del Pressupost d'aquesta Entitat Local corresponent a l'exercici de 2021, s'exposa al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de Comptes, durant quinze dies. En aquest termini i vuit dies més, s'admetran les remarques i observacions que es puguin formular per escrit, les quals seran examinades per la Comissió, que practicarà totes les comprovacions que cregui necessàries i n'emetrà nou informe abans de ser sotmeses al Ple de la Corporació, per tal que puguin ser examinades i aprovades, si n'és el cas; conformement el que disposa l'article 212 del RDLG 2/2004, Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Campanet, a data de la signatura electrònica (8 de noviembre de 2022)

La batlessa  Rosa Mª Bestard Pons.